Konsultacje społeczne – Europejski Zielony Ład: Komisja przygotowuje nowe inicjatywy w celu wzmocnienia sektora rolnictwa ekologicznego

Konsultacje społeczne – Europejski Zielony Ład: Komisja przygotowuje nowe inicjatywy w celu wzmocnienia sektora rolnictwa ekologicznego

Zachęcamy do konsultacji publicznych pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org/addFeedback?p_id=8473014 (kwestionariusz będzie dostępny w internecie przez okres 12 tygodni do dnia 27 listopada).

Komisja Europejska rozpoczęła 4 września 2020 roku konsultacje publiczne w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności.

Priorytetem Komisji jest zapewnienie sektorowi rolnictwa ekologicznego odpowiednich narzędzi, a także dobrze funkcjonujących i opartych na konsensusie ram prawnych, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie na rolnictwo ekologiczne 25 proc. gruntów rolnych do 2030 r..
Chociaż nowe rozporządzenie w sprawie produkcji ekologicznej stanowi silną podstawę, prawodawstwo wtórne, które należy jeszcze przyjąć, musi być równie solidne. Na wniosek państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego, państw trzecich i innych zainteresowanych stron Komisja zaproponowała 4 września odroczenie wejścia w życie nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej o rok, tj. z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 stycznia 2022 r.

Przyszły plan działania na rzecz rolnictwa, ekologicznego, który ma zostać przyjęty na początku 2021 r., będzie ważnym instrumentem wspierającym przyszły wzrost tego sektora. Aby pomóc w jego osiągnięciu, Komisja Europejska wprowadza i wykorzystuje kluczowe narzędzia:

  • plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, który będzie miał zasadnicze znaczenie dla pobudzenia sektora zarówno na poziomie popytu, jak i podaży. Plan ten będzie się koncentrował na trzech kluczowych aspektach: pobudzaniu popytu na produkty ekologiczne przy jednoczesnym zachowaniu zaufania konsumentów; zachęcaniu do zwiększenia obszaru wykorzystywanego na potrzeby rolnictwa ekologicznego w UE; oraz zwiększaniu roli produkcji ekologicznej w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, w tym dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami.
  • nowe prawodawstwo w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, które odzwierciedli zmieniający się charakter tego szybko rozwijającego się sektora. Nowe przepisy mają zagwarantować rolnikom uczciwą konkurencję, a jednocześnie zapobiegać oszustwom i utrzymać zaufanie konsumentów. Aby zapewnić płynne przejście między obecnym a przyszłym prawodawstwem oraz aby umożliwić przemysłowi i państwom członkowskim osiągnięcie pełnej gotowości do wdrożenia nowych przepisów, Komisja zaproponowała odroczenie o rok ich wejścia w życie. Ze względu na złożoność i znaczenie przygotowywanego prawodawstwa wtórnego, o odroczenie to zwróciły się pierwotnie państwa członkowskie, Parlament Europejski, państwa trzecie i inne zainteresowane strony. W wyniku kryzysu związanego z koronawirusem prace nad prawodawstwem wtórnym spowolniły. Odroczenie to zapewni zaś wystarczającą ilość czasu na niezbędne szeroko zakrojone konsultacje i kontrolę ustawodawczą.
  • unijną politykę promocji produktów rolno-spożywczych, która wspiera europejski sektor rolnictwa poprzez promowanie jego wysokiej jakości na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. W roku 2021 w ramach polityki promocji Komisja planuje przeznaczyć na rolnictwo ekologiczne specjalny budżet w wysokości 40 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na współfinansowanie działań promocyjnych i kampanii informacyjnych na temat sektora produkcji ekologicznej w UE, podnoszenie świadomości na temat jego jakości oraz pobudzanie popytu.
    Oprócz tych kluczowych narzędzi obecna i przyszła wspólna polityka rolna (WPR) będzie nadal wspierać dalszy rozwój rolnictwa ekologicznego w UE. Na przykład środki w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oferują wsparcie dla rolników, którzy pragną przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego oraz utrzymywać ten rodzaj rolnictwa.