Formularze

Formularze

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy – obowiązuje od 09.01.2012r.

 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

1) Ekonomiczny Plan Operacji

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (…)

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

5) Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

6) Wzór gwarancji

 

Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

 

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

 

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego

 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Odnowa i rozwój wsi

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Formularze obowiązujące od 18.09.2010 oraz dla naborów nie zakończonych do dnia 30.08.2010

 

Formularze obowiązujące dla naborów zakończonych przed dniem 30.08.2010

Formularze obowiązujące do 06.05.2010

Formularze umów

  • Umowa przyznania pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły przed dniem 30.08.2010
  • Umowa o przyznanie pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły nie wcześniej niż 30 sierpnia 2010 r., a przed 18 września 2010 r.
  • Umowa o przyznanie pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły nie wcześniej niż 18 września 2010 r. 
     

 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty obowiązujące od 17.05.2010

Dokumenty obowiązujące do 16.05.2010

 

Małe projekty

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Dokumenty obowiązujące od 18.07.2011 (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 5 z obowiązuje od 18 lipca 2011 r. Jednakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku na wersji 5z na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej jednostki organizacyjnej albo po jego udostępnieniu, jednak nie później niż do 10.10.2011 r. nie będzie wezwany do złożenia wniosku na nowym formularzu

 

Dokumenty obowiązujące od 30.08.2010 (wersja 4z)

UWAGA! W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłacznie plik zawierający wniosek w formacie PDF. W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com .

 

UWAGA! W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie .pdf obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011 r. 

 Dokumenty obowiązujące do 29.08.2010

Formularze umów

  • Umowa przyznania pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych do 9 maja 2010 r. 
  • Umowa o przyznanie pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych od 10 maja 2010 r. w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły przed 30 sierpnia 2010 r.
  • Umowa o przyznanie pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły nie wcześniej niż 30 sierpnia 2010 r.
     

 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty obowiązujące od 29.11.2010.

Formularz wniosku obowiązuje także Beneficjentów, którzy zawarli przed dniem 29 listopada 2010 r. umowy przyznania pomocy w wersji 3z oraz 4z. Jeśli Beneficjent złoży wniosek na formularzu w wersji poprzedniej (3z), będzie zobowiązany w ramach uzupełnień/wyjaśnień złożyć wniosek o płatność na obowiązującym formularzu (4z).

Dokumenty obowiązujące od 17.05.2010

Dokumenty obowiązujące do 16.05.2010