Nabór Biznesplanów dla III naboru

Nabór Biznesplanów dla III naboru

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

ogłaszają

nabór biznesplanów dla wybranych w ramach III naboru Uczestników projektu
„DOTACJE DLA MŁODYCH”,

realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2022 r.

 

Dokumenty wymagane do złożenia:

  1. BIZNESPLAN – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”;
  2. Oświadczenie o zgodności papierowej i elektronicznej Biznesplanu – Załącznik nr 16 do Regulaminu;
  3. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej;
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 4 do Regulaminu;;
  5. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególnienia kwoty podatku VAT) – Załacznik nr 5 do Regulaminu ;
  6. Oświadczenia do Biznesplanu – Załącznik nr 6 do Regulaminu;
  7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/ lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis   – Załącznik nr 8 do Regulaminu;
  8. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, itp. – kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Załączniki do Biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Biznesplan należy parafować na każdej stronie oraz podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych do tego miejscach – niebieskim niezmazywalnym długopisem.

Sposób składania Biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami:

Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, opisaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Dokumenty można składać:

a) osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe) w biurze projektu:

LIDER: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, telefon: 725 995 723; 725 999 721, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
PARTNER: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, e-mail: biuro@sli.org.pl, telefon: 572 027 819, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

b) elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.

c) elektronicznie dokumenty można składać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

W sytuacji składania Biznesplanu w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej do wiadomości należy dołączyć: Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów. Adres mailowy, na który należy przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej: LIDER PROJEKTU: biuro@kraina-nafty.pl; PARTNER PROJEKTU: biuro@sli.org.pl

 

UWAGA!

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do Biura Projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan oraz wszystkie niezbędne załączniki i skany dokumentów), spakowane w zamkniętej kopercie i opisanej zgodnie z wzorem podanym w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

BIURO PROJEKTU:

LIDER: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, telefon: 725 995 723; 725 999 721, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

PARTNER: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, e-mail: biuro@sli.org.pl, telefon: 572 027 819, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.