Nabór wniosków – PROW

Nabór wniosków – PROW

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY” działającej na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe

W rozwinięciu szczegóły oraz pliki formularzy:

Termin składania wniosków:
Od 6 czerwca 2011 r. do 4 lipca 2011 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, w godzinach pracy biura,
tj. poniedziałek i środa w godzinach 10:00 – 17:00,
wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9:00 – 15:00.
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składad bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku:
Wnioski należy składad na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl
2. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl
3. Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji, w tym kryteriów uzasadniających realizację operacji w ramach LSR oraz wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach:

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl
2. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl
3. Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi:
651 850,00 zł. (słownie: sześdset pięddziesiąt jeden tysięcy osiemset pięddziesiąt złotych). Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: Operacja kwalifikuje się do dofinansowania jeśli jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym LSR oraz w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów uzyskała co najmniej 50% punktów z maksymalnej ilości punktów oraz spełnia kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskad w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce Piastowe oraz pod nr telefonu 13 44 07 043.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY – wersja edytowalna

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY  – wersja nieedytowalna

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ