O projekcie

O projekcie

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizuje projekt „Przepis na sukces”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 POKL „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne 10 absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iwoniczu-Zdroju (SOSW) rocznik 2008 – 2012 będących osobami niepełnosprawnymi poprzez realizację kompleksowego programu aktywności zawodowej, dostosowanych do potrzeb i pre­dyspozycji osób niepełnosprawnych w terminie do 31.05.2014 roku.

Przebieg projektu

1.      Poradnictwo indywidualne wstępne

Na etapie rekrutacji dla każdego potencjalnego uczestnika projektu prze­widziano wstępne spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem. Poradnictwo ma na celu ustalenie indywidualnych cech i ograniczeń zdrowotnych oraz osobistych uwarunkowań każdego z uczestników. Zostaną określone wskazania oraz przeciwwskazania do wykonywania pracy oraz zostaną wskazane predyspozycje zawodowe. Na tej podstawie uczestnicy projektu będą kierowani na warsztaty oraz staże.

2.      Aktywizacja zawodowa

W ramach zadania zostaną zorganizowane i przeprowadzone:

a)     indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Obejmą one łącznie 40 godzin (po 4 godziny dla każdego z 10 uczestników). Głównym celem konsultacji będzie zwiększenie umiejętności określania własnych predyspozycji i wyznaczania ścieżki zawodowej oraz przygotowanie indywidualnych planów działania dla uczestnika;

b)     warsztaty aktywizacji zawodowej. Obejmą one łącznie 30 godzin (dla całej 10-cio osobowej grupy). Celem warsztatów będzie zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Program warsztatów obejmuje: aktualna sytuacja na rynku pracy, metody skutecznego poszukiwania pracy, prawidłowe tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, równość kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, nowoczesne podejście do wyboru zawodu;

c)     wsparcie psychologa– łącznie 100 godzin w czasie realizacji projektu. Równolegle ze szkoleniami organizowane będą spotkania z zakresu poradnictwa psychospołecznego.

3.      Aktywizacja psychospołeczna

W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty grupowe aktywizujące oraz kształtujące kompetencje społeczne. Warsztaty obejmą łącznie 20 godzin  (dla całej 10-cio osobowej grupy). Celem warsztatów będzie zwiększenie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy. Program warsztatów obejmuje: Analiza potrzeb i trudności. Elementy skutecznej komunikacji interpersonalnej. Nabywanie asertywności. Praca w zespole.Elementy komunikacji społecznej. Poczucie własnej war­tości.Jak pokonać nieśmiałość.Autoprezentacja i wizaż. Stres.

4.      Staże zawodowe

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy projektu zostaną skierowani do odbycia 6-miesięczne stażu w zawodzie zgodnym ze wskazaniem doradcy zawodowego. Stażystom zostanie zapewnione wynagrodzenie. Program będzie dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczestnika oraz uwarunkowań charakterystycznych dla danego zawodu. Aby zapewnić uczestnikom pokonanie barier społecznych oraz pomoc w poznaniu nowego miejsca pracy zapewniony zostanie opiekunów przez pierwszy miesiąc stażu.

Udział w projekcie jest bezpłatny