Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

1. Wymagania formalne (obligatoryjne):

1) Wykształcenie: Wyższe

2) Wymagany profil (specjalność): marketing i zarządzanie, zarządzanie funduszami europejskimi, administracja, prawo, ekonomia/ finanse i rachunkowość, polityka regionalna lub pokrewne.

3) Obligatoryjne uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

4) Doświadczenie zawodowe: Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

5) Umiejętności zawodowe: biegła obsługa komputera niezbędna w zakresie obsługi programu Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program pocztowy, program do tworzenia prezentacji multimedialnych), obsługa urządzeń biurowych.

 

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

– umiejętność obsługi i aktualizacja strony internetowej;

– doświadczenie w zakresie samodzielnego opracowywania i/lub realizacji projektów lub praca w zespołach opracowujących i realizujących projekty,

– kursy, szkolenia, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach z funduszy europejskich,

– doświadczenie w pracy biurowej,

– predyspozycje w zakresie animacji społeczności lokalnej i promocji.

 

3. Predyspozycje osobowościowe: dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole i samodzielnie, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

 • Sprawy organizacyjne biura (m.in.: redagowanie pism przyjmowanie, wysyłanie, ewidencjonowanie i przekazywanie korespondencji, odbieranie telefonów, kserowanie dokumentów, archiwizowanie dokumentów, itp.).
 • Przygotowanie i obsługa spotkań Zarządu, Rady i Walnych Zebrań.
 • Udzielanie bezpłatnego doradztwa z zakresu działań PROW, w tym przyjmowanie w Biurze petentów, udzielanie informacji i pomoc Beneficjentom w zakresie działań realizowanych przez LGD.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i obsługa wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Realizacja zadań w zakresie promocji działalności LGD, aktywizacji i animacji społeczności lokalnej, planu komunikacji, organizacji szkoleń dla Beneficjentów oraz pracowników Biura i członków organów LGD, w tym przygotowywanie materiałów promocyjnych, i szkoleniowych, plakatów, ulotek, organizowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno – kulturalnych i innych wydarzeniach promocyjno – kulturalnych.
 • Realizacja bieżących zadań związanych z Wdrażaniem LSR i Funkcjonowaniem LGD, opracowywaniem LSR na nowy okres programowania.
 • Pomoc przy gromadzeniu i opracowywaniu informacji, raportów oraz sprawozdań z działalności LGD i Wdrażania LSR.
 • Przygotowywanie i przesyłanie informacji na stronę internetową i aktualizowanie danych.
 • Pomoc w realizacji projektów realizowanych przez LGD.
 • Przygotowywanie projektów i aplikowanie o środki w ramach dostępnych funduszy.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z poniższą klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 

6. Planowana forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy: umowa na okres próbny/po pozytywnym okresie próbnym umowa na czas określony; wymiar czasu pracy 40 godz./tydzień.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie/kurierem w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r. do godz. 14:00, pod adresem: Biuro LGD „Kraina Nafty” , ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Specjalista ds. wniosków i promocji”

 Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Biura LGD), nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 725 995 723

O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomione osoby, które spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.

 

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko Specjalista ds. wniosków i promocji:

1) Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” z siedzibą 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kraina-nafty.pl oraz telefonicznie: 725 995 723.

2) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3) Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. wniosków i promocji. Postawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub będące podmiotami przetwarzającymi.

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich) lub do organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacyjny wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące żądania: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych,  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych lun wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawa, a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w odniesieniu do danych osobowych innych niż wymagane przepisami Kodeksu pracy, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań określonych w pkt. 3 – tj. uwzględnienia oferty kandydata na stanowisko Specjalista ds. wniosków i promocji.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

pdf Ogłoszenie o naborze – treść

pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienienie