Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków: od 9 do 25 października 2019 r.

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 3. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (wniosek i biznesplan). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 4. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 5. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 6. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera nazwę LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku; indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.
 7. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.
 8. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 10. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Przedsiębiorczy mieszkańcy podejmując lub rozszerzając działalność gospodarczą wpływają na rozwój ekonomiczno – gospodarczy obszaru
Cel szczegółowy 1.2 Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu działalności gospodarczej i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój przedsiębiorczości i działania edukacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszaru LGD „Kraina Nafty”
Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 10 szt.
 • Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, zrealizowanych w ramach wsparcia.
Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)
 • Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje
 • Liczba zintegrowanych produktów turystycznych, powstałych w ramach operacji
 • Liczba nowych lub zmodernizowanych miejsc noclegowych, powstałych w ramach operacji

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł).

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych.

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, a także formą wsparcia określoną w ogłoszeniu.
3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
5. Zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020 (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia o naborze).
6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/Podejmowanie działalności gospodarczej / Zasady i warunki przyznania pomocy.

 1. Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji tj. wstępnej oceny operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378, z późn. zm.), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, operacja uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danej operacji, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby mogła być przyznana pomoc w wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla danego zakresu.
 3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 48 punktów. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 14,4 pkt.
 4. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 5. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku przez Beneficjenta w Biurze LGD „Kraina Nafty”.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Podejmowanie działalności gospodarczej/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion zł).

 

 1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników oraz Biznesplan – dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 3z).
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
  1. Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  2. Dokumenty potwierdzające status Wnioskodawcy, w tym przynależność do grupy defaworyzowanej:
   – Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub długotrwale bezrobotna (jeśli dotyczy),
   – Oświadczenie w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP na formularzu udostępnionym przez LGD stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia – (jeśli dotyczy),
   – Zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające: zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych lub posiadanie renty lub emerytury (jeśli dotyczy),
   – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
  3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie i/lub wykształcenie Wnioskodawcy zgodne z profilem działalności gospodarczej, którą zamierza uruchomić (jeśli dotyczy);
  4. Dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji np. certyfikat / zaświadczenie / opinia (jeśli dotyczy);
  5. Inne załączniki np. związane z ochroną środowiska, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Procedurę oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji udostępniono w zakładce Nabór wniosków / Podejmowanie działalności gospodarczej oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dokumenty aplikacyjne:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z )

Dokumentacja LGD

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl