Podsumowanie 2011r.

Podsumowanie 2011r.

12 kwietnia 2012 r. w Bóbrce odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”.

 

Głównym tematem zebrania było przedstawienie sprawozdań:

  • merytorycznego z działalności Zarządu za 2011 rok,
  • finansowego za 2011 rok obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
  • z działalności Rady za rok 2011 oraz Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu i wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

  

  

 

Walne Zebranie Członków uchwaliło 5 uchwał w następujących sprawach:

 

  • przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2011
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2011
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
  • udzielenia Zarządowi absolutorium
  • zmiany LSR.

 

W załączeniu przedstawiamy Raport z działalności LGD „Kraina Nafty” – 2011 r. – pdf.