Podsumowanie realizacji I „kamienia milowego” czyli realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w okresie 2016-2018 oraz dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Podsumowanie realizacji I „kamienia milowego” czyli realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w okresie 2016-2018 oraz dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Podsumowanie realizacji I „kamienia milowego” czyli realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w okresie 2016-2018 oraz dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, z sukcesem zakończyła pierwszy okres wdrażania lokalnej strategii rozwoju, przypadający na lata 2016-2018. W tym okresie ogłosiliśmy 5 naborów wniosków oraz 3 konkursy na Granty. W sumie przez „nasze ręce” przewinęło się 145 wniosków i ponad 300 potencjalnych Beneficjentów. Największym zainteresowaniem cieszyły się nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz Granty, które wykazały ogromną aktywność naszych lokalnych organizacji pozarządowych, jak zawsze pełnych pomysłów i inicjatyw oraz chętnych do działania na rzecz swoich społeczności.

Wśród podejmowanych w tym okresie działań, znalazły się m.in. różnego typu inicjatyw sprzyjające promocji lokalnych walorów oraz wspierające rozwój obszaru LSR.

Okres od maja 2016 do grudnia 2018, czyli okres pierwszego kamienia milowego w realizacji LSR, był dla nas czasem bardzo pracowitym, wymagającym zaangażowania i wysiłku, aby to co tak wysoko zostało ocenione w naszej strategii podczas konkursu na wybór LSR, zostało w pełni osiągnięte. Wysiłek ten nie poszedł na marne, bowiem nie tylko osiągnęliśmy wszystkie wskaźniki zaplanowane na okres 2016-2018 – a mało ich nie było, ale zrealizowaliśmy większość założeń naszej LSR (czyli wskaźniki założone na kolejne lata) i to w wielu przypadkach w wartościach wyższych niż zaplanowano. Dzięki temu na koniec 2018 r. udało się nam się zakontraktować ponad 7 mln złotych z naszego budżetu, co stanowi blisko 80% całego budżetu LSR, a warto przypomnieć że mieliśmy jeden z większych budżetów w Województwie Podkarpackim. Wzorowo spisaliśmy się także w kwestii, której najbardziej obawialiśmy się na początku perspektywy, mianowicie wykorzystania środków na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarze LSR. Z 4,5 mln zł przeznaczonych na ten cel, pozostało nam zaledwie 200 tys. zł (a więc wykorzystaliśmy kwotę na poziomie 96% – najlepszy wynik w naszym województwie).

Sukces się opłacał, bowiem nasza Lokalna Grupa Działania znalazła się wśród 6-ciu Lokalnych Grup z Województwa Podkarpackiego, które zostały zakwalifikowane do „BONUSU” za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warunkiem uzyskania dodatkowych środków było spełnienie łącznie następujących kryteriów, określonych w umowie ramowej:

  • osiągnięcie poziomu co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016-2018,
  • wykorzystanie co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie LSR w latach 2016-2018,
  • oraz wykorzystanie co najmniej 40% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie miejsc pracy w ramach LSR.

Tak więc dzięki aktywności i zaangażowaniu pracowników Biura, LGD „Kraina Nafty” może ubiegać się o dodatkowe środki na realizację lokalnej strategii rozwoju, w postaci zwiększenia środków finansowych na wsparcie realizacji operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. Kwota o jaką możemy zawnioskować stanowi 11% budżetu LSR i wynosi 990 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na 10 premii po 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Warto więc się o nie postarać. W najbliższym czasie zostanie złożony w tej sprawie wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego. Proponowane zmiany będą wymagały także dostosowania LSR oraz innych dokumentów programowych, do czego powoli się przygotowujemy.

Dziękujemy wszystkim Beneficjentom, Grantobiorcom, osobom i instytucjom, w tym Gminom tworzącym LGD, które wspierały wdrażanie LSR oraz bezpośrednio były zaangażowane w realizację LSR, w szczególności  pracownikom Biura LGD, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się we wdrażanie strategii, z dużym zrozumieniem i kompleksowo starali się pomagać Beneficjentom, w szczególności osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz Grantobiorcom, czyli przedstawicielom lokalnych organizacji społecznych. Podziękowania należą się także Zarządowi, który mobilizował nas do pracy, wspierał i podejmował skuteczne decyzje, dzięki czemu możemy teraz pochwalić się naszym sukcesem oraz Członkom Rady LGD za współpracę i rzetelną ocenę projektów.


Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura