Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o pomoc w formie grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o pomoc w formie grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) ruszyła z długo wyczekiwanym przez przedsiębiorców projektem: „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe”.

Termin składania wniosków wyłącznie w wersji elektorniczniej (złożonej przy użyciu platformy gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego) – 12.08.2020r. od godz. 00:00 do 30.09.2020r. do godz. 16:00.
 

 

Warunki jakie mikro i małe przedsiębiorca musi spełnić:

 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 • w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej;
 • odnotował spadek obrotów nie mniejszy niż 50% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • według stanu na moment składania wniosku nadal prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na moment udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
  * rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie lub
  * zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni zostaną przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu
z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19.

Na co może być przeznaczone wsparcie?

Wsparcie może zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19 tj. m.in.:

 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,
 • usługi ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,
 • zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy,
 • wydatki związane z kosztami eksploatacji samochodu.

WAŻNE!
1. Przedsiębiorca w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o pomoc w formie grantu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o grant, wszystkie wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.
2. Środki dotacji nie mogą zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne oraz wynagrodzenia pracowników.

Kwota przeznaczona na wsparcie w formie grantów –  39 425 606,54 zł w tym:

 • dla działalności gospodarczych w branży turystycznej i okołoturystycznej – 11 827 681,96 zł;
 • dla działalności gospodarczych w pozostałych branżach – 27 597 924,58 zł.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: