Aktywność Społeczna Osób Starszych

Aktywność Społeczna Osób Starszych

LGD „Kraina Nafty” złożyła do  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt pn. STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ, A MŁODOŚĆ TRWA WIECZNIE w ramach rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie!!!

 

Celem głównym projektujest integracja międzypokoleniowa i zwiększenie aktywności społecznej dwóch grup wiekowych – osób starszych, które ukończyły 60 rok życia oraz młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18 r.ż. , w oparciu o szeroką ofertę różnorodnych form wsparcia, dostosowanych do potrzeb obu wymienionych grup społecznych.

 

Zadanie realizowane będziew okresie od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

 

Działania ujęte w projekcie :

 

  1. Organizacja biura, zatrudnienie personelu i zarządzanie projektem.
  2. Promocja projektu i rekrutacja uczestników.
  3. Zorganizowanie międzypokoleniowych warsztatów aktywizujących:

 

–        WIEMY CO JEMY – warsztaty kulinarne

–        PAMIĘTAJMY O OGRODACH – warsztaty z projektowania i zagospodarowania ogródków przydomowych.

 

  1. Działania edukacyjne przeciwdziałające e-wykluczeniu – wyposażające w umiejętność obsługi komputera i Internetu :

 

–        RAZEM W SIECI – warsztaty komputerowe

§  Blok PIERWSZE KROKI

§  Blok W CYFROWYM ŚWIECIE

 

–        Działania w zakresie rozwijania aktywności fizycznej osób starszych –

 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH :

§  WARTO WIEDZIEĆ – zajęcia pogłębiające wiedzę z zakresu medycyny i promocji zdrowia,

§  ĆWICZ Z NAMI – działania wzmacniające kondycję psychofizyczną – zajęcia sportowe,

§  MARSZ PO ZDROWIE – treningi spacerowe

 

  1. Zorganizowanie jednodniowej wycieczki do ogrodu botanicznego w Lublinie i Muzeum w Kozłówce.

 

  1. Zorganizowanie konkursu MIESZKAJMY PIĘKNIEJ.

 

  1. Utworzenie i prowadzenie zakładki na stronie internetowe www.kraina-nafty.pl

 

  1. Opracowanie i wydanie e-booka WIEMY CO JEMY oraz wydruk e-booka w formie broszury.

 

 

Wydatki kwalifikowalne

37 800,00

Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO

33 800,00

Środki własne

4 000,00