Analiza efektywności LGD

Analiza efektywności LGD

  Analiza efektywności LGD „Kraina Nafty”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zobowiązana jest do monitorowania swojej działalności i przeprowadzania ewaluacji realizacji strategii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju, lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest procesem niezbędnym do sprawnego wydatkowania środków publicznych w ramach LSR, a także do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego na terenie LGD.

Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych i spodziewanych efektów realizacji danego zadania. Jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy nasze działania przyniosły oczekiwane efekty.

Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. Obejmuje okresową ocenę odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości strategii w kontekście ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć strategii w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji strategii w przyszłości.

W celu zbadania czy nasza lokalna grupa działania dobrze realizuje postawione sobie zadania, podejmujmy szereg działań, mających na celu stałe podnoszenie naszej jakości i efektywności. Badania ewaluacyjne LGD realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych m.in: badań ankietowych (ankiety udostępnione w Biurze LGD, ankiety wśród członków stowarzyszenia i mieszkańców LGD, ankiety na stronie internetowej).

Ważny element mechanizmu wdrażania LSR stanowi system monitoringu. Zapewnia on skuteczną realizację procesów gromadzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych, obrazujących efekty realizacji LSR i podejmowanych w jej ramach projektów. Monitoring to systematyczne zbieranie danych, analizowanie ich oraz wykorzystywanie informacji w nich zawartych w celu bieżącej kontroli oraz dostosowania przebiegu realizacji przedsięwzięcia do zmieniających się warunków, zarówno wewnętrznych jak
i zewnętrznych. Pozyskiwane informacje umożliwią podejmowanie decyzji dotyczących dalszych kierunków wdrażania LSR, uzależnionych od zmieniających się czynników.

W grudniu br. LGD przeprowadziło wśród Beneficjentów realizowanych działań dwa badania ankietowe. Poniżej prezentujemy wyniki tych badań.

I. Ankieta monitująca jakość stosowanych metod komunikacyjnych
– badanie przeprowadzone zostało w grupie 24 osób.

 

II. Ankieta badająca jakość świadczonego doradztwa i organizowanych przez LGD szkoleń
– badaniem objętych zostało 25 osób.

 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:

 • wyłonienie najskuteczniejszych form komunikacji w powiązaniu z zakresem przeprowadzanego naboru:
  a) wśród potencjalnych Beneficjentów naboru numer 8/2020 (Podejmowanie działalności gospodarczej) jest to komunikacja drogą elektroniczną (e-mail), doradztwo w biurze LGD, strona internetowa www.kraina-nafty.pl oraz „poczta pantoflowa”,

b) wśród wnioskodawców naboru numer 9/2020 (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej) najskuteczniejszą formą komunikacji jest doradztwo w biurze LGD, strona internetowa www.kraina-nafty.pl, komunikacja drogą elektroniczną (e-mail) oraz profil LGD „Kraina Nafty” na Facebooku.

c) potencjalni Beneficjenci naboru numer 10/2020 (Rozwijanie działalności gospodarczej) za najbardziej skuteczne metody komunikacji uznali doradztwo w biurze, a także spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz szkolenia.

 • dostępność Biura LGD „Kraina Nafty” (pod kątem lokalizacji oraz godzin pracy) została uznana przez wszystkich ankietowanych za dopasowaną do potrzeb mieszkańców oraz potencjalnych Beneficjentów,
 • doradztwo prowadzone przez pracowników osobiście w biurze LGD „Kraina Nafty” lub za pośrednictwem szkoleń i spotkań informacyjnych, świadczone jest w sposób rzetelny
  i kompleksowy,
 • strona internetowa www.kraina-nafty.pl i profil na Facebooku LGD „Kraina Nafty” cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców obszaru działania LGD, a treści zamieszczane tam są ciekawe, umożliwiające zapoznanie się z różnymi formami dotacji unijnych, pomocne dla osób chcących uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • najczęstszą formą udzielania doradztwa było doradztwo telefoniczne; doradztwo osobiste w Biurze LGD „Kraina Nafty” było w porównaniu do lat ubiegłych rzadziej wybieraną formą komunikacji z doradcami, jednak na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo pandemii COVID-19, Biuro LGD po zastosowaniu wszelkich środków ostrożności i ochrony oraz dyscypliny pracowników było dostępne bez przerw w działaniu dla potencjalnych Beneficjentów od poniedziałku do piątku,
 • wiedza i kompetencje pracowników Biura zostały bardzo wysoko ocenione;
  wysoko ocenione zostały wszystkie metody komunikacji i przekazywania informacji przez LGD tj. strona internetowa, organizowane wydarzenia i wydawane materiały promocyjno-informacyjne.
 • stosowane metody komunikacji są skuteczne i nie budzą zastrzeżeń.
 • doradztwo prowadzone przez pracowników biura LGD „Kraina Nafty”, świadczone jest w sposób rzetelny, kompleksowy, z wykorzystaniem aktualnej wiedzy merytorycznej i praktycznej pracowników, spełnia ono oczekiwania wnioskodawców,
 • bardzo pozytywnie oceniane jest podejście doradcy do wnioskodawców,
 • głównych źródłem informacji na temat działań wdrażanych w ramach LSR jest strona internetowa LGD oraz plakaty i broszury informacyjne wydawane przez LGD,
 • coraz większą popularnością cieszy się przekazywanie informacji na temat działań LGD „Kraina Nafty” przez osoby, które skorzystały już z usług doradczych Biura i które dzielą się tą wiedzą z bliższym i dalszym otoczeniem.

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne ma wspierać LGD w poprawie prowadzonej przez nas działalności oraz realizacji programów i projektów.
Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za współpracę i udział w badaniach.

Materiał opracowany przez Natalię Kuliga-Helnarską i Martynę Domin

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.