Aneksy łagodzące dla Beneficjentów PROW

Aneksy łagodzące dla Beneficjentów PROW

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości aneksowania umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W przypadku chęci podpisania aneksu łagodzącego do zawartej Umowy o Przyznanie Pomocy, muszą Państwo wystosować w tym celu prośbę do Urzędu Marszałkowskiego bądź odpowiedzieć na przedstawioną przez Urząd ofertę.

W sytuacji, gdy Beneficjent planuje zmiany odnośnie wskaźników z Umowy, do których zrealizowania się zobowiązał, zmiany w obrębie Biznesplanu, konieczne jest zwrócenie się z pismem do LGD o wydanie w tym zakresie opinii przez organ decyzyjny – Radę Lokalnej Grupy Działania.