Badanie ewaluacyjne LGD „Kraina Nafty”

Badanie ewaluacyjne LGD „Kraina Nafty”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zobowiązana jest do monitorowania swojej działalności i przeprowadzania ewaluacji realizacji strategii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

W celu zbadania czy nasza lokalna grupa działania dobrze realizuje postawione sobie zadania, podejmujmy szereg działań, mających na celu stałe podnoszenie naszej jakości i efektywności.

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju, lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest procesem niezbędnym do sprawnego wydatkowania środków publicznych w ramach LSR, a także do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego na terenie LGD.

Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych i spodziewanych efektów realizacji danego zadania. Jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy nasze działania przyniosły oczekiwane efekty

Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. Obejmuje okresową ocenę odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości strategii w kontekście ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć strategii w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji strategii w przyszłości.

Badania ewaluacyjne LGD realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych m.in: badań ankietowych (ankiety udostępnione w Biurze LGD, ankiety wśród członków stowarzyszenia i mieszkańców LGD, ankiety na stronie internetowej).

Ważny element mechanizmu wdrażania LSR stanowi system monitoringu. Zapewnia on skuteczną realizację procesów gromadzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych, obrazujących efekty realizacji LSR i podejmowanych w jej ramach projektów. Monitoring to systematyczne zbieranie danych, analizowanie ich oraz wykorzystywanie informacji w nich zawartych w celu bieżącej kontroli oraz dostosowania przebiegu realizacji przedsięwzięcia do zmieniających się warunków, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Pozyskiwane informacje umożliwią podejmowanie decyzji dotyczących dalszych kierunków wdrażania LSR, uzależnionych od zmieniających się czynników.

Proces monitoringu LSR jest częścią bieżących procesów zarządzania. Celem tego procesu jest dostarczenie informacji o przebiegu realizacji zaplanowanych działań tak, aby możliwe było szybkie reagowanie na pojawiające się podczas wdrażania problemy, rozwiązywanie ich, a także ocenianie postępów realizacji działań w stosunku do pierwotnych założeń. Monitorowanie oparte jest na osiągniętych wskaźnikach, przeprowadzonych ankietach, otrzymanych sprawozdaniach, raportach, rejestrach itp.

LGD prowadzi monitoring z realizacji i wdrażania LSR począwszy od drugiej połowy 2016 roku. Kompleksowa ocena ewaluacyjna wdrażania LSR zostanie dokonana w 2023 roku.

W sierpniu br. LGD przeprowadziło wśród Beneficjentów realizowanych działań dwa badania ankietowe. Poniżej prezentujemy wyniki tych badań.

I.  Ankieta monitująca jakość stosowanych metod komunikacyjnych

– badanie przeprowadzone zostało w grupie 20 osób.

Jakie metody komunikacji są Pana(-i) zdaniem najskuteczniejsze? (można wskazać max 5 odpowiedzi)

Wnioski:

– doradztwo prowadzone przez pracowników osobiście w biurze LGD „Kraina Nafty” lub za pośrednictwem szkoleń i spotkań informacyjnych, świadczone jest w sposób rzetelny, kompleksowy i zrozumiały, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy merytorycznej i praktycznej pracowników, spełnia ono oczekiwania wnioskodawców,

– bardzo pozytywnie oceniane jest podejście doradcy do wnioskodawców,

– duża ilość wnioskodawców uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez LGD;

– głównych źródłem informacji na temat działań wdrażanych w ramach LSR jest strona internetowa LGD oraz plakaty i broszury informacyjne wydawane przez LGD.

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne ma wspierać LGD w poprawie prowadzonej przez nas działalności oraz realizacji programów i projektów. Dzięki ewaluacji LGD ma szeroki obraz swoich działań, efektów, które zachodzą na całym obszarze objętym LSR.

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za współpracę i udział w badaniach.

Natalia Kuliga-Helnarska, Magdalena Jastrzębska