Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Małe Projekty”

Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Małe Projekty”

W terminie od dnia 14.11.2011 r. do dnia 12.12.2011 r. trwał nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie „Małych Projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

W ramach w/w naboru do Biura LGD wpłynęło 34 wnioski.
Rada LGD dokonała oceny i wyboru tych wniosków:
– 29 wniosków zostało wybranych do dofinansowania,
– 1 wniosek nie został wybrany do dofinansowania z powodu nie otrzymania wymaganej liczby punktów wg lokalnych kryteriów
– 4 wnioski zostały uznane za niezgodne z LSR.

Wnioskowana kwota wybranych wniosków:         507 437,38 zł
Limit środków :                         851 119,81 zł
Wykorzystanie limitu:                         60 %

W załączeniu przekazujemy:
– Listę operacji wybranych do dofinansowania
– Listę operacji niewybranych do dofinansowania
– Listę operacji niezgodnych z LSR