Informacja na temat możliwości zastosowania rozwiązań szczególnych w zakresie spełniania wymogów i zobowiązań dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19

Informacja na temat możliwości zastosowania rozwiązań szczególnych w zakresie spełniania wymogów i zobowiązań dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19

Szanowni Państwo

W związku z wiadomością przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) publikujemy informację dotyczącą realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Mając świadomość trudności występujących po stronie Wnioskodawców i Beneficjentów w zakresie spełniania warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie informujemy, że przygotowana została zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca zastosowanie również do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projektowane zmiany zakładają m.in.:

  1. zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy;
  2. zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych, a w przypadku pozostałych beneficjentów – przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;
  3. umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;
  4. umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nieobjętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków składanych do LGD będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego – po uzgodnieniu takiej możliwości przez LGD z właściwym samorządem województwa);
  5. zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;
  6. umożliwienie wydłużania terminów naborów w związku z COVID-19 mimo ograniczeń we właściwych rozporządzeniach;
  7. przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19 (przy czym rozporządzenie dla działania 19.2 już obecnie przewiduje taką możliwość – niezależnie od COVID-19);
  8. wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;
  9. możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.

Należy mieć również na uwadze, iż powyższe rozwiązania będą stosowane z zachowaniem warunków wynikających z przepisów UE.

W związku z proponowanymi wyżej rozwiązaniami (pkt 7–9), do terminów dokonania określonych czynności w ramach PROW 2014–2020, do których zastosowanie będą miały powyższe propozycje, nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 568) dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów. Rozwiązania przewidziane w ww. ustawie z 2 marca 2020 po zmianach wprowadzonych 31 marca 2020 r. nie rozwiązują wszystkich problemów Wnioskodawców i Beneficjentów PROW 2014-2020 w związku z COVID-19.

Wypracowane zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, wymienione powyżej w pkt 7-9, mają przede wszystkim na celu kompleksowe podejście do obecnych problemów, z którymi zmierzają się Beneficjenci poszczególnych działań PROW 2014-2020, w tym poddziałania 19.2 i dopasowanie rozwiązań do specyfiki PROW 2014–2020, a jednocześnie umożliwienie dalszego wdrażania Programu w zakresie, w jakim to będzie możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powyższe rozwiązania przedstawione w pkt 7–9 obejmą także te przypadki przekroczenia terminów, niespełnienia warunków, niewywiązywania się z realizacji zobowiązań, które wystąpiły przed wejściem w życie projektowanych rozwiązań – od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

W kontekście możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej. Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w “I Tarczy Antykryzysowej” beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie “II Tarczy Antykryzysowej” będą mogli w pełni skorzystać m.in. z zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.

Poniżej zamieszczamy link do informacji na temat rozszerzenia rozwiązań „Tarczy Antykryzysowej” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej

Link do artykułu:

http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/185-informacja-na-temat-mozliwosci-zastosowania-rozwiazan-szczegolnych-w-zakresie-spelniania-wymogow-i-zobowiazan-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020-w-zwiazku-z-wystapieniem-zagrozenia-covid-19

Utrudnienia związane z koronawirusem jako przesłanka wystąpienia „siły wyższej”

W związku z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia COVID-19 możliwe jest wydłużenie terminu wykonania zamówienia określonego w zawartej umowie. Istnieje również możliwość dokonania zmiany terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu w oparciu o zaistnienie przesłanki dotyczącej wystąpienia “siły wyższej”, jest to bez wątpienia uzasadniony przypadek, jednak celem decyzji podjętej przez zamawiającego powinno być stworzenie wykonawcom optymalnych warunków do złożenia ofert a więc motyw wspierający konkurencyjność danego postępowania.

Aktualną sytuację na rynku dostaw i usług można traktować jako okoliczności wystąpienia “siły wyższej”. Podkreślić należy, że działając z należytą starannością, nie można było wcześniej przewidzieć zawieszenia działalności wielu instytucji i przedsiębiorców spowodowanej rozprzestrzenianiem się COVID – 19. Wobec powyższego zamawiający jest uprawniony w zaistniałych okolicznościach do wydłużenia terminu realizacji umowy. Podstawą do aneksowania umowy w tym zakresie może być np. przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Istnieje również możliwość zmiany terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu w oparciu o normę art. 38 ust. 4 p.z.p. Dokonaną zmianę treści specyfikacji we wskazanym zakresie, zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

Przepisy prawa nie definiują pojęcia “siły wyższej”. W doktrynie wskazuje się jako “siłę wyższą” zdarzenia zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, które są niemożliwe lub praktycznie niemożliwe do przewidzenia i których skutkom nie można zapobiec. W myśl klasycznej definicji: „Siła wyższa to zdarzenie, któremu słabość ludzka nie jest w stanie się oprzeć”. Przykładowo można tu wskazać: działania sił przyrody, działania zbrojne, działania władz. Wobec czego również epidemia koronawirusa może być zaklasyfikowana jako przesłanka wystąpienia siły wyższej. Epidemii tej nie dało się przewidzieć, nie mieliśmy na jej wybuch wpływu i dodatkowo zapobiegawczo są wprowadzane ograniczenia ze strony władz. Wobec powyższego do zawartych umów można zastosować normy związane z wystąpieniem “siły wyższej”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że każdy przypadek zastosowania powyższej przesłanki w ramach operacji, których realizacja otrzymała wsparcie ze środków PROW 2014-2020 będzie rozpatrywany indywidualnie.

Opracowano na podstawie: https://sip.lex.pl/?_ga=2.122113353.35849248.1584611903-815731369.1538988765#/question-and-answer/622185418?pit=2020-03-19 (autor wykorzystanej odpowiedzi: M. Mikulska-Nawacka).

Link do artykułu:

http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/182-utrudnienia-zwiazane-z-koronawirusem-jako-przeslanka-wystapienia-sily-wyzszej