INFORMACJA O NABORZE

INFORMACJA O NABORZE

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych Projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY” działającej na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe

 

Termin składania wniosków:

Od 31 grudnia 2012 r. do 29 stycznia 2013 r.

 

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14,
w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu
określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku:
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl
2. Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

 

Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji, w tym kryteriów uzasadniających realizację operacji
w ramach LSR oraz wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” dla działania „Małe Projekty”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach:

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl
2. Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

 

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi:

650 893,15 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

 

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

 

Operacja kwalifikuje się do dofinansowania, jeśli jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym LSR oraz w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów uzyskała co najmniej 40% punktów z maksymalnej ilości punktów oraz spełnia kryteria 4 i 8 uzasadniające realizację operacji w ramach LSR. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce Piastowe oraz pod nr telefonu 13 44 07 043.

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY – wersja edytowalna

Wniosek o Przyznanie Pomocy – wopp_413_mp_6z_18.04.2012

Instrukcja wypełniania WoPP- iw_6z__02_11_2012

Wniosek o wyprzedzające finansowanie – wyprz_fin_wopp_413_mp_6z

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – wersja edytowalna

Wniosek o Płatność – wop_413_mp_2.11.2012

Instrukcja wypełniania WoP – iw_2_413_mp_2.11.12

zal_cznik.16

zal_cznik.21b

zal_cznik.21d

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI :

1. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.pdf

2. Kryteria wyboru operacji.pdf – Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami  – zał.10 – Małe projekty

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

 

4. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów – załącznik nr 1

 

5. Wzór porozumienia – Małe projekty