Informacja o wynikach naboru na GRANTY

Informacja o wynikach naboru na GRANTY

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY dotyczące rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr 3/2018/G trwającego od 12 do 26 marca 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 13 Grantów.

W wyniku oceny wszystkie Granty zostały uznane za zgodne z LSR oraz wybrane do dofinansowania, 1 Grant z najniższą liczbą punktów nie  mieści się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.