Ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie pomostowe dla wybranych w ramach I i II naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie pomostowe dla wybranych w ramach I i II naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU ogłaszają nabór wniosków na wsparcie pomostowe dla wybranych w ramach I i II naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proszę pamiętać, iż wnioski o wsparcie pomostowe składamy po założeniu działalności.

W załączeniu przesyłamy informację na jakie rodzaje kosztów może być przeznaczone wsparcie pomostowe.

Wnioski należy składać w terminie od 27 czerwca 2022 do 4 lipca 2022.

 

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wsparcie pomostowe:

 1. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 8 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu) – OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU_NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS ,
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu) –ZAŁ. 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
 4. zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 9 do niniejszego Regulaminu) –ZAŁ. 9 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 5. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do niniejszego Regulaminu) – ZAŁ. 10 OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z DWÓCH RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
 6. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowi załączniki nr 7 do niniejszego Regulaminu –ZAŁ. 7 WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
 7. O terminie, jaki przewidziano na składanie w/w wniosków UP zostaną poinformowani poprzez stronę internetową Projektu.
 8. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu. Biuro projektu znajduje się:

LIDER: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, telefon:
725 995 723; 725 999 721, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

PARTNER: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, e-mail: biuro@sli.org.pl, telefon: 572 027 819,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

 1. Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP/ oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 2. Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 3. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu
  o naborze nie będą rozpatrywane.
 4. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 5. Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).
 6. Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 7. Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 8. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 9. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: