Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 1/2017/G

Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 1/2017/G

naglo

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy na
GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:

1. Wnioski o powierzenie Grantu należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy 
ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Wniosek należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

3. Złożenie Wniosku o powierzenie Grantu w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer Wniosku nadany przez LGD, datę złożenia Wniosku, liczbę złożonych wraz z Wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą ten Wniosek w LGD.

4. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.

5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

6. Do Wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania Grantu albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz Wniosku o powierzenie Grantu, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru Grantu – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we Wniosku.

8. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki. 

3. Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez LGD „Kraina Nafty” Projektu Grantowego, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) w ramach Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienia kapitału społecznego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

✓ Cel ogólny 3: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona środowiska przyrodniczego 

✓ Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie tożsamości mieszkańców w oparciu o tradycję i środowisko przyrodnicze

✓ Przedsięwzięcie 3.1.1 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD „Kraina Nafty”

Wskaźniki produktu:

• Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii – 3 szt.
• Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 9 szt.
• Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach
realizacji LSR – 9 szt.
• Liczba szkoleń podnoszących świadomość mieszkańców na temat ochrony środowiska i
przeciwdziałania zmianom klimatycznym – 1 szt.
• Liczba wydarzeń w zakresie kultywowania tradycji i produktów lokalnych – 1 szt.
t.

4. Ramy czasowe oraz planowane do realizacji zadania w ramach Projektu Grantowego:

1. Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD „Kraina Nafty”– do końca 2017 r.
2. W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
1) Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków lub objętych Gminną Ewidencją Zabytków.
2) Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
3) Szkolenie podnoszące świadomość mieszkańców na temat ochrony środowiska i
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
4) Zorganizowanie wydarzenia w zakresie kultywowania tradycji i produktów lokalnych
.

5. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów.
Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych.

6. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Zgodność Grantu z zakresem tematycznym, terminem realizacji oraz zaplanowanymi zadaniami w ramach Projektu Grantowego LGD „Kraina Nafty” wskazanymi w ogłoszeniu.
3. Spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów.
4. Zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
5. Zgodność Grantu z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020.
6. Zgodność Grantu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie Grantobiorców, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/Granty.

7. Kryteria wyboru Grantów

1. Grant będzie wybrany do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów Grantów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych dla Grantów w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 1/2017/G.
2. Przy ocenie Grantów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, Grant uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danego Grantu, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby Grant mógł być powierzony, w wyniku oceny zgodności Grantu z lokalnymi kryteriami wyboru, Wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 32 punkty. Grant kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 9,6 pkt.
3. Pomoc na Granty przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów, tworzone będą odrębne listy rankingowe Grantów dla poszczególnych wskaźników określonych w ogłoszeniu, do limitu środków wskazanych w ogłoszeniu.
4. W przypadku uzyskania przy ocenie Grantu takiej samej liczby punktów o wyborze do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, decyduje losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Rady, przy obecności wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Lokalne kryteria wyboru dla Grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Granty/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

8. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  250 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł).

9. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz Wniosku o powierzenie Grantu wraz z wymaganymi załącznikami (odpowiednio do zakresu Grantu np. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, zgoda konserwatora zabytku, tytuł prawny do nieruchomości na której zlokalizowany jest zabytek, wizualizacja, program wydarzenia/ szkolenia, tytuł prawny do nieruchomości, która będzie doposażona, regulamin świetlicy wiejskiej itp.)
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru Grantów wymagane na etapie naboru wniosków:
a) Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
b) Oświadczenie Wnioskodawcy
c) Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wnioskodawcy.
3. Inne załączniki, jeśli dotyczące realizacji Grantu, mogące mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru np. innowacyjność, zgodność z zasadami ochrony środowiska.

10. Informacja o miejscu zamieszczania dokumentów:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz Wniosku o powierzenie Grantu, Umowę  o udzielenie Grantu oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Regulamin Konkursu na wybór i ocenę Grantów w ramach Projektów Grantowych, lokalne kryteria wyboru Grantów, udostępniono w zakładce Nabór wniosków / Granty oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej
w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

11. Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Zał. nr 1 – Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów wraz z kartą –doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów
Zał. nr 2 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów
Zał. nr 3 – Oświadczenie Wnioskodawcy
Zał. nr 4 – zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wniosek o wyprzedzające finansowanie

Oświadczenia dodatkowe

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie przygotowania wniosku. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl