Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 2/2017/G

Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 2/2017/G

naglo

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 1 do 15 grudnia 2017 r.

 1. Wnioski o powierzenie Grantu należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy
  ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 2. Wniosek o powierzenie Grantu należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 3. Złożenie Wniosku o powierzenie Grantu w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer Wniosku nadany przez LGD, datę złożenia Wniosku, liczbę złożonych wraz z Wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą ten Wniosek w LGD.
 4. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.
 5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 6. Do Wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania Grantu albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz Wniosku o powierzenie Grantu, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru Grantu – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we Wniosku.
 8. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.
 1. Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez LGD „Kraina Nafty” Projektu Grantowego, 
o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) w ramach Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

  Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

  Cel ogólny 3: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona środowiska przyrodniczego

  Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie tożsamości mieszkańców w oparciu o tradycję i środowisko przyrodnicze

  Przedsięwzięcie 3.1.2 Działania promujące walory obszaru LGD

  Wskaźniki produktu:

  • Liczba wydarzeń / imprez – 6 szt.
  • Liczba wydawnictw promujących obszar LGD – 7 szt.

  Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi produktów, usług i regionu
 1. Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD „Kraina Nafty”– do 30.11.2018 r.
 2. W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
 • Organizacja wydarzeń / imprez – pn. Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty”.
 • Wydanie publikacji promujących obszar LGD.
 • Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów.

 • Intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu 
o naborze.
 2. Zgodność Grantu z zakresem tematycznym, terminem realizacji oraz zaplanowanymi zadaniami w ramach Projektu Grantowego LGD „Kraina Nafty” wskazanymi w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów.
 4. Zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność Grantu z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność Grantu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie Grantobiorców, zawarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/Granty.

  1. Grant będzie wybrany do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej, zgodności
   z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów Grantów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych dla Grantów w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
  2. Przy ocenie Grantów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, Grant uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danego Grantu, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby Grant mógł być powierzony, w wyniku oceny zgodności Grantu z lokalnymi kryteriami wyboru, Wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 19 punktyGrant kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 5,7 pkt.
  3. Pomoc na Granty przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów, tworzone będą odrębne listy rankingowe Grantów dla poszczególnych wskaźników określonych
   w ogłoszeniu, do limitu środków wskazanych w ogłoszeniu.
  4. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku przez Beneficjenta w Biurze LGD „Kraina Nafty”.

  Lokalne kryteria wyboru dla Grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Granty/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 250 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł).

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru Grantów wymagane na etapie naboru wniosków:
 2. Wypełniony formularz Wniosku o powierzenie Grantu wraz z wymaganymi załącznikami (odpowiednio do zakresu Grantu)
  • Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów wraz z Oświadczeniem Wnioskodawcy dotyczącym realizacji projektów– stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 3. Inne załączniki, dotyczące realizacji Grantu, mogące mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru np. innowacyjność, zgodność z zasadami ochrony środowiska.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz Wniosku o powierzenie Grantu, Umowę  o udzielenie Grantu oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Regulamin Konkursu na wybór i ocenę Grantów w ramach Projektów Grantowych, lokalne kryteria wyboru Grantów, udostępniono na stronie internetowej:www.kraina-nafty.pl.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie przygotowania wniosku. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl