Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

naglo

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 12.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
3. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (wniosek
i biznesplan). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame
4. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
5. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
6. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera nazwę LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku; indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.
7. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.
8. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
9. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
10. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

3. Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Rozwijania działalności gospodarczej – zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
✔ 
Cel ogólny 1: Przedsiębiorczy mieszkańcy podejmując lub rozszerzając działalność gospodarczą wpływają na rozwój ekonomiczno – gospodarczy obszaru
✔ 
Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości oraz branży turystycznej, poprzez tworzenie zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej oraz nowych miejsc pracy na obszarze LGD „Kraina Nafty

Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw w zakresie kreowania nowych miejsc pracy, innowacyjności i zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej na obszarze LGD „Kraina Nafty”

Wskaźniki produktu:
• Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 5 szt.

Wskaźniki rezultatu:
• 
Liczba utworzonych miejsc pracy
• 
Liczba innowacyjnych przedsięwzięć, które uzyskały wsparcie w ramach LSR
• 
Liczba zintegrowanych produktów turystycznych, powstałych w ramach operacji
• 
Liczba nowych lub zmodernizowanych miejsc noclegowych, powstałych w ramach operacji

4. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości do 300 000,00 zł.
Intensywność wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowanych operacji.

5. Warunki udzielenia wsparcia

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
5. Zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020 (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia o naborze).
6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/Rozwijanie działalności gospodarczej / Zasady i warunki przyznania pomocy.

6. Kryteria wyboru operacji

1. Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 3 do ogłoszenia nr 2/2017.
2. Przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, operacja uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danej operacji, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby mogła być przyznana pomoc w wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla danego zakresu.
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu rozwijania działalności gospodarczej wynosi 34 punkty. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 10,2 pkt.
4. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
5. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Rady, przy obecności wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Rozwijanie działalności gospodarczej/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

7. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 100 000,00 zł. (słownie: 1 milion sto tysięcy zł).

8. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników oraz Biznesplan – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
a.) Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
b.) Doświadczenie w realizacji projektów – załącznik nr 1a do niniejszego ogłoszenia.
c.) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
d.) Inne załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów np. związane z innowacyjnością lub ochroną środowiska, o ile dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Procedurę oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji, udostępniono w zakładce Nabór wniosków / Rozwijanie działalności gospodarczej oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dokumenty aplikacyjne (wersja 2z):

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja do edycji (2z)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Biznesplan (wersja 2 z)
Biznesplan – wersja do edycji (2z)
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r.
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (PDF)
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – – wersja do edycji (excel)
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r:

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.).

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z
Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu 

Dokumentacja LGD:

Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla zakresu rozwijania działalności gospodarczej
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
• Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami

10. Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Zał. nr 1 – Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru
Zał. nr 1a – Doświadczenie w realizacji projektów
Zał. nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zał. nr 3 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Zał. nr 4 – zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl