OGŁOSZENIE O NABORZE w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

OGŁOSZENIE O NABORZE w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

za pośrednictwem

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”

działającej na terenie gmin:

Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe

 

Termin składania wniosków:

Od  10 marca do 4 kwietnia 2014 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14,
w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku:

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionymna stronach internetowych:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl

2.       Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

 

Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji, w tym kryteriów uzasadniających realizację operacji w ramach LSR oraz wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl

2.       Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

 

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi:

307 454,68 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery zł 68/100).

 

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

Operacja kwalifikuje się do dofinansowania, jeśli jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym LSR oraz w wyniku ocen,.y wg lokalnych kryteriów uzyskała co najmniej 50% punktów z maksymalnej ilości punktów oraz spełnia kryteria 1 i 3 uzasadniające realizację operacji w ramach LSR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce Piastowe oraz pod nr telefonu 13 44 07 043.

PONIŻEJ DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU:

– Ogłoszenie o naborze.pdf

Kryteria wyboru operacji – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.pdf

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych.pdf

 

FORMULARZE:

1.Wniosek o Przyznanie Pomocy

·         wopp_413_312_lgd.pdf  – wniosek nieedytowalny

·         wopp_413_312_lgd.xls  – wniosek do edycji

 

2.Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy

·         wopp_instrukcja.pdf

 

3.Wniosek o Płatność

·         w_2_413_312_v.1z.pdf  – wniosek nieedytowalny

·         w_2_413_312_v.1z_edytowalny.xls  – wniosek edytowalny

 

4.Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność

·        iw_2_4.1_413_312_v.1z.pdf

 

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI – wersja edytowalna:

1.       Ekonomiczny Plan Operacjizalacznik_1_do_wopp_413_312.xls

2.       Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji – zalacznik_1_instrukcja.pdf

3.       Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy – zalacznik_2_do_wopp_413_312.xls

4.       Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasnościzalacznik_3_do_wopp_413_312.xls

5.       Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis  – zalacznik_4_do_wopp_413_312.xls

6.       Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej – zalacznik_5_do_wopp_413_312.xls

7.       Wzór zapytania ofertowego  – zapytanie_ofertowe_wzor.xls

 

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI – wersja nieedytowalna:

  1. Ekonomiczny Plan Operacji zalacznik_1_do_wopp_413_312.pdf
  2. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji – zalacznik_1_instrukcja.pdf
  3. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcyzalacznik_2_do_wopp_413_312.pdf
  4. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności– zalacznik_3_do_wopp_413_312.pdf
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis  – zalacznik_4_do_wopp_413_312.pdf
  6. Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej – zalacznik_5_do_wopp_413_312.pdf
  7. Wzór zapytania ofertowego  – zapytanie_ofertowe_wzor.pdf