Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

naglo

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin: 
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie 
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 17.11.2016 r. do 05.12.2016 r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Wniosek należy złożyć do Biura LGD w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (wniosek i biznesplan), przy czym:
➢ oryginał wniosku w wersji papierowej, po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa,
➢ wersja elektroniczna, pozostanie w dokumentacji LGD,
oraz oryginał/kopia wniosku w wersji papierowej Wnioskodawcy, na którym zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD.
Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.

5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

6. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.

8. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

3. Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

✓ Cel ogólny 1: Przedsiębiorczy mieszkańcy podejmując lub rozszerzając działalność gospodarczą wpływają na rozwój ekonomiczno – gospodarczy obszaru

✓ Cel szczegółowy 1.2 Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu działalności gospodarczej i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój przedsiębiorczości i działania edukacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszaru LGD „Kraina Nafty”

Wskaźniki produktu:

• Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 15 szt.
• Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, zrealizowanych w ramach wsparcia –3 szt.

4. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł).

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych.

5. Warunki udzielenia wsparcia

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020.
6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/Podejmowanie działalności gospodarczej / Zasady i warunki przyznania pomocy.

6. Kryteria wyboru operacji

1. Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 1/2016.
2. Przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, operacja uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danej operacji, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby mogła być przyznana pomoc w wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla danego zakresu.
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 53 punkty. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 15,9 pkt.
4. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
5. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Rady, przy obecności wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Podejmowanie działalności gospodarczej/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

7. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 500 000,00 zł. (słownie: 1 milion pięćset tysięcy zł).

8. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
• Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
• Dokumenty potwierdzające status Wnioskodawcy, w tym przynależność do grupy defaworyzowanej:
   ∗ Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub długotrwale bezrobotna
   ∗ Oświadczenia w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP (wzór do pobrania) – zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia
   ∗ Zaświadczenie o zatrudnieniu lub posiadaniu renty lub emerytury,
    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy.
• Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy niezbędne lub przydatne do zakresu działalności, którą zamierza uruchomić.
• Inne załączniki np. związane z ochroną środowiska lub innowacyjnością, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Procedurę oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji, udostępniono w zakładce Nabór wniosków / Podejmowanie działalności gospodarczej oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja do edycji (2z)
Biznesplan (wersja 2 z)
Biznesplan – wersja do edycji (2z)
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
Formularz wniosku o płatność – wersja do edycji
Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla zakresu podejmowanie działalności gospodarczej
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
• Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami

10. Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Zał. nr 1 – Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru
Zał. nr 2 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Zał. nr 3 – Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy – w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP
• Zał. nr 4 – zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o wyrażaniu zgody a przetwarzanie danych osobowych.

 

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie przygotowania wniosku. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl