Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków: od 20.11.2017 r. do 04.12.2017 r.

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7.30 do 15.30.
 2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 3. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (wniosek 
i biznesplan). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 4. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 5. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 6. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera nazwę LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku; indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.
 7. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.
 8. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 10. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. aRozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Przedsiębiorczy mieszkańcy podejmując lub rozszerzając działalność gospodarczą wpływają na rozwój ekonomiczno – gospodarczy obszaru

Cel szczegółowy 1.2 Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu działalności gospodarczej i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój przedsiębiorczości i działania edukacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszaru LGD „Kraina Nafty”

Wskaźniki produktu:

– Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 9 szt.
– Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, zrealizowanych w ramach wsparcia.

Wskaźniki rezultatu:  Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)
– Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje
– Liczba zintegrowanych produktów turystycznych, powstałych w ramach operacji
– Liczba nowych lub zmodernizowanych miejsc noclegowych, powstałych w ramach operacji

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości 100 000,00 zł.
(słownie: sto tysięcy zł).

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu 
o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/Podejmowanie działalności gospodarczej / Zasady i warunki przyznania pomocy.

 1. Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378, z późn. zm.), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, operacja uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danej operacji, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby mogła być przyznana pomoc w wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla danego zakresu.
 3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 48 punktów. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 14,4 pkt.
 4. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 5. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku przez Beneficjenta w Biurze LGD „Kraina Nafty”.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Podejmowanie działalności gospodarczej/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 900 000,00 zł. (słownie: dziewięćset tysięcy zł).

 1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników oraz Biznesplan – dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 3z).
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
  a.) Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  b.) Dokumenty potwierdzające status Wnioskodawcy, w tym przynależność do grupy defaworyzowanej:
  – Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub długotrwale bezrobotna (jeśli dotyczy),
  – Oświadczenie w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP na formularzu udostępnionym przez LGD stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia – (jeśli dotyczy),
  – Zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ramach umowy 
o pracę lub umów cywilnoprawnych bądź posiadanie renty lub emerytury (jeśli dotyczy),
  – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
  c.) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie i/lub wykształcenie zgodne z profilem działalności gospodarczej, którą zamierza uruchomić (jeśli dotyczy);
  d.) Dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji np. certyfikat / zaświadczenie / opinia (jeśli dotyczy);
  e.) Inne załączniki np. związane z ochroną środowiska, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”Procedura oceny
i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej: www.kraina-nafty.pl oraz pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Umowa (wersja 3z obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie.Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać
w siedzibie 
LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl