Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nr 2018/1 z dnia 02.02.2018 r.
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. wniosków i promocji – umowa na czas zastępstwa pracownika podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 • Wykształcenie: Wyższe
 • Wymagany profil (specjalność): marketing i zarządzanie, zarządzanie funduszami europejskimi, administracja, prawo, ekonomia/ finanse i rachunkowość, polityka regionalna
 • Obligatoryjne uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
 • Doświadczenie zawodowe: Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy biurowej
 • Umiejętności zawodowe: biegła obsługa komputera niezbędna w zakresie obsługi programu Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program pocztowy, program do tworzenia prezentacji multimedialnych), obsługa urządzeń biurowych, znajomość języka angielskiegow stopniu komunikatywnym

Doświadczenie w zakresie samodzielnego opracowywania i/lub realizacji projektów lub praca w zespołach opracowujących i realizujących projekty, kursy, szkolenia, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach z funduszy europejskich.

Dobra organizacja pracy; skuteczne porozumiewanie się, efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, sumienność, rzetelność, umiejętność autoprezentacji, skupiania uwagi

 • Sprawy organizacyjne biura (m.in.: przyjmowanie korespondencji, odbieranie telefonów, kserowanie dokumentów, archiwizowanie dokumentów, itp.)
 • Przyjmowanie i obsługa wniosków,
 • Realizacja bieżących zadań
 • Doradztwo z zakresu działań PROW oraz innych form wsparcia rozwoju lokalnego,
 • Promocja działalności LGD,
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych,
 • Przygotowanie i obsługa  spotkań Zarządu, Rady i Walnych Zebrań
 • Inne zadania zlecone przez przełożonego.
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

umowa na okres próbny/po pozytywnym okresie próbnym umowa na zastępstwo; wymiar czasu pracy 40 godz/tydzień.

list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie/kurierem w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 14:00, pod adresem: BiuroLGD „Kraina Nafty” , ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. wniosków i promocji 
– umowa na czas zastępstwa pracownika podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Biura LGD), nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze LGD w dniu 19.02.2018 r. o godz. 10:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 725 995 723.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty”, terminie 7 dni roboczych od upływu terminu na składanie dokumentów, wskazanym w ogłoszeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty” oraz na tablicach informacyjnych biura LGD w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.