Gmina Chorkówka

Gmina Chorkówka

Część Gminy Chorkówka położona jest na Pogórzu Środkowo-Beskidzkim, w subregionie Pogórza Jasielskiego pozostała część leży w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej, posiada ona urozmaiconą rzeźbę terenu od wzgórzowej poprzez pagórkowatą, niskofalistą, aż do płasko równinnej. Jest to teren najstarszego na świecie zagłębia naftowego eksploatowanego od połowy XIX w. Położona jest w dorzeczu rzeki Jasiołki i Iwełki.

 

W skład Gminy Chorkówka wchodzi 14 miejscowości: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Poraj,Sulistrowa, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce.

Powierzchnia gminy wynosi 7.747,14 ha.

 

Na terenie Gminy Chorkówka funkcjonuje 13 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 3 przedszkola.

Gminny Ośrodek Kultury zapewnia ofertę kulturalną realizując swoje  zadania poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych na podstawie kalendarza imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych.

 

W gminie aktywnie działają: Ochotnicze Straże Pożarne; Koła Gospodyń Wiejskich – uczestniczące w imprezach kulturalnych; Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” z Bóbrki; Zespoły Śpiewacze: „Bobrzanie” z Bóbrki, „Chorkowianie” z Chorkówki, „Jutrzenka” z Kopytowej, „Nadzieja” ze Zręcina, „Seniorzy” ze Świerzowej P., Kapela Podwórkowa „Stara Wiara” ze Zręcina; Młodzieżowy Zespół Taneczny „Omega” z Chorkówki; Dziecięce Zespoły Taneczne i Wokalne.