PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA w KROŚNIE ogłasza nabór kandydatów do projektu DOTACJE NA START

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA w KROŚNIE ogłasza nabór kandydatów do projektu DOTACJE NA START

NABÓR TRWA OD 28 sierpnia 2020 roku do 3 września 2020 roku!
Szczegóły pod linkiem: http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/875-dotacje-na-start-ogloszenie-rekrutacji-do-projektu

PIG KROSNO ogłasza nabór kandydatów do projektu DOTACJE NA START. Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) mieszkająca na terenie województwa podkarpackiego: miasto Krosno, powiat krośnieński, powiat jasielski, powiat strzyżowski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, powiat leski, powiat sanocki zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W szczególności projekt kierowany jest do:
a) osób bezrobotnych  lub biernych zawodowo  będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby niskowykwalifikowane  (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3),
b) rolników lub członków ich rodzin zarejestrowani jako osoby bezrobotne, których gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,
c) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 (nie będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
Osoby odchodzące rolnictwa podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w momencie założenia działalności gospodarczej będą zobowiązane do przejścia do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Co można otrzymać w ramach projektu?
– Szkolenia ABC przedsiębiorcy: 50 godzin dydaktycznych (5 dni szkoleniowych po 8 godz. i 2 dni szkoleniowe po 5 godz.), obejmuje moduły: Rozpoczęcie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej 8h; marketing i promocja 8h; biznesplan 26h, rachunkowość i zewnętrzne źródła finansowania 8h.
– Dotacje (ścieżka dotacyjna). – 71 os., nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana na utworzenie przedsiębiorstwa (23.050,00 PLN).
– Wsparcie pomostowe – wsparcie udzielne w okresie 12 m-c od założenia działalności (12 mies. x 2.000,00 PLN).

Na co można przeznaczyć środki?
Środki z bezzwrotnej dotacji na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na:

 •  zakup nowych środków trwałych,
 • zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),
 • zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:
  a) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
  b) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych – zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,
 • zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków (maksymalnie 20% wydatków), pomieszczeń  i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);
 • środki transportu pod warunkiem, że:
  a) stanowią maksymalnie 40% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w Biznes planie,
  b) stanowią niezbędny element działalności gospodarczej,
  c) o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 693 879 878 (Prosimy o kontakt w godzinach od 9:00 do 15:00)
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl
Więcej informacji: www.pigkrosno.pl