„PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

„PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt „PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest realizowany przez CENTRUM SZKOLENIOWO KONSULTINGOWE DLA BIZNESU Jerzy Gałuszka, ul. Szajnochy 45/9, 38-200 Jasło.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zatrudnienia do 30.12.2022r. w ramach własnej działalności gospodarczej dla 72 osób .

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:

 • osoba powyżej 29 roku życia,
 • osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego,
 • osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo,
 • osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis 
do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS.
  W tym osoby o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kryteria preferencyjne) tj:
 • osoba w wieku od 50 roku życia,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba niepełnosprawna,
 • osoba o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • opiekun prawny posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia,
 • rolnik i członek jego rodziny prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 
2 ha przeliczeniowych, podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które zamierzają odejść z rolnictwa.

Grupę docelową w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowi 90 osób (60 kobiet i 30 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej w tym:
86 osób (60 kobiet i 26 mężczyzn) w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby 
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (co najmniej 60% Uczestników Projektu);
4 mężczyzn bezrobotnych w wieku 30-49 lat nie kwalifikujących się do grupy osób 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Nabór w dniach 27.07.2020 do 07.08.2020. dokumenty należy składać w CENTRUM SZKOLENIOWO KONSULTINGOWYM DLA BIZNESU Jerzy Gałuszka, ul. Szajnochy 45/9, 38-200 Jasło.
Telefon: 13 448 23 89