Podsumowanie aktualnego stanu realizacji LSR

Podsumowanie aktualnego stanu realizacji LSR

Podsumowanie aktualnego stanu realizacji LSR,

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo!

 

U progu nowej perspektywy finansowej oraz zbliżając się wielki krokami do zakończenia PROW 2014-2020,
pragniemy Państwu przedstawić podsumowanie dotychczasowego okresu wdrażania LSR oraz plany na nowy okres programowania.

 

Najważniejsze dane za okres 2014-2020/22:

 • przeprowadziliśmy 16 naborów wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których do Biura LGD złożonych zostało 235 wniosków,
 • za naszym pośrednictwem 142 wnioski otrzymały dofinasowanie,
 • w ramach podejmowania działalności gospodarczej 58 Beneficjentów otrzymało premie
  w wysokości 100 000,00 zł, a więc powstało 58 nowych firm,
 • w ramach rozwijania działalności gospodarczej (dotacje do 300 000,00 lub do 200 000 zł) wsparliśmy 9 firm,
 • w ramach wsparcia przedsiębiorczości powstało i zostało utrzymanych 41 nowych miejsc pracy (nie wliczając samozatrudnienia),
 • w ramach zakresu dotyczącego rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – powstało 60 nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej,
 • w ramach zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego – zostało zrealizowanych
  28 Grantów (wydarzenia, publikacje, płyty z nagraniami, film promocyjny, stroje ludowe, instrumenty, szkolenie),
 • udało nam się zrealizować 3 projekty współpracy, w tym 1 międzynarodowy,
 • ponadto pozyskaliśmy środki spoza PROW i zrealizowaliśmy dwa dodatkowe programy dotacyjne, z których udzieliliśmy 108 dotacji
  w ramach RPO/POWER, wartość obu projektów to ok 4,7 mln zł.

Wdrażanie LSR w ramach PROW na lata 2014-2020 można określić jako duży sukces i maksymalne wykorzystanie budżetu LSR,
którym dysponowaliśmy.

Przygotowując się do opracowania LSR na nowy okres programowania 2023-2027, przeprowadziliśmy szereg spotkań informacyjno-konsultacyjnych i badań ankietowych, pozwalających na wstępne określenie obszarów tematycznych, które powinny zostać objęte wsparciem. Opracowane zagadnienia były poddane dalszym konsultacjom za pośrednictwem strony internetowej.

W nowym okresie LGD będzie wielofunduszowa, poza wsparciem w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, będziemy korzystać ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia
2021-2027 (FEP 2021-2027).

W ramach nowej LSR działania podzielone zostały na 4 cele tematyczne:

szeroko pojęty rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym wsparcie przedsiębiorstw z branży turystycznej, rozwój gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych oraz rozwój publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego;

wsparcie skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu, w tym rozwój infrastruktury publicznej zwiększającej dostępność, rozwój przedsiębiorczości i usług w zakresie srebrnej gospodarki, zwiększenie dostępu
do usług społecznych, integracja społeczna i cyfryzacja;

działania skierowane do osób w niekorzystnej sytuacji (os. z niepełnosprawnościami, bezrobotni, kobiety)
oraz ukierunkowane na zatrzymanie odpływu ludzi młodych (do 25 r.ż.) z obszaru LSR
,
w tym dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej, aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
wsparcie w zakresie usług opieki nad dziećmi i czasu wolnego dla młodzieży, wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi;

rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną – działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, rozwijające kompetencje, uzdolnienia, umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania uczniów.

 

Katalog dostępnego wsparcia jest możliwie szeroki, skierowany do różnych grup docelowych. Działania adresowane będą zarówno
do j.s.t., ośrodków pomocy społecznej, GOK-ów, lokalnych organizacji pozarządowych, KGW, ale także bezpośrednio do mieszkańców,
którzy w zależności od rodzaju wsparcia, albo sami będą mogli ubiegać się o dofinasowanie, albo będą mogli zostać objęci wsparciem
w ramach działań z EFS+, np. kluby seniora, lub będą mogli uczestniczyć w organizowanych działaniach np. edukacyjnych, warsztatowych, wyjazdach integracyjnych, wydarzeniach kulturalnych.

W ramach LSR zaplanowałyśmy także szereg działań informacyjnych i szkoleniowych, umożliwiających dotarcie do jak największej liczby osób zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces wdrażania LSR i realizowania za jej pośrednictwem swoich pomysłów.