Informacje o zasadach udziału oraz procedurze ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania (PROW 2007-2013) dla osób zainteresowanych ubieganiem się o pomoc w ramach działania „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

Informacje o zasadach udziału oraz procedurze ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania (PROW 2007-2013) dla osób zainteresowanych ubieganiem się o pomoc w ramach działania „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

1. Kto może zostać Beneficjentem działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw[1] ?

        Osoby fizyczne, osoby prawne – podejmujące lub wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorca,

        wspólnicy spółki cywilnej, spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej – wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorca.

 

2.Jakie warunki musi spełnić osoba fizyczna aby ubiegać się o pomoc ?

        osoba fizyczna musi podejmować albo wykonywać we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,

        jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

        jest pełnoletnia,

        nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

        ma miejsce zamieszkania – dla podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej, lub
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

        ma miejsce zamieszkania – dla podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej, lub
 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 

        miejsce położenia nieruchomości – w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – znajduje się w ww. miejscowościach,

        nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE[2]

        w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano jej pomocy inwestycyjnej w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

        został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

3.Na jakie operacje może być przyznana pomoc ?

        operacja jest uzasadniona ekonomicznie (pod względem jej kosztów oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania),

        nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

        operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do tej operacji,

        planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł,

        siedziba/oddział/ miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, w przypadku operacji związanych z nieruchomości, znajdują się

 

 

 • w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

v  wiejskiej

v  miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

v  miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

        siedziba/oddział/ miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, w przypadku operacji związanych z nieruchomości, znajdują się:

 

 

 • w przypadku grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:

v  wiejskiej,

v  miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

v  miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 

 

 

        ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,

        w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie Wniosku o Przyznanie Pomocy Wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

        pomoc jest przyznawana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonaniem działalności gospodarczej w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowejw ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 339) pt. „Wykaz działalności nierolniczych, w których zakresie może być przyznana pomoc”.

 

4.Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą?

        pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem/rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 •  rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

  5.Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji ?

        Zakończenie realizacji operacji i złożenie Wniosku o Płatnośćostateczną powinno nastąpić w terminie najpóźniej do 31 grudnia 2014 r.

 

6.Jakie rodzaje kosztów zalicza się do kosztów kwalifikowanych ?

        budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

        nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

        zagospodarowania terenu;

        zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

        zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;

        zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych służących do przewozu towarów lub osób, naczep lub przyczep – będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:

 

 • trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
 • równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;

 

        rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;

        koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty:

 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

v  kosztorysów,

v  projektów architektonicznych lub budowlanych,

v  ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

v  dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

v  wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

v  projektów technologicznych;

 • płat za patenty lub licencje,
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

  7.Jakie koszty nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane ?

        podatek od towarów i usług (VAT),

        nabycie nieruchomości,

        nabycie rzeczy używanych,

        budowa budynków mieszkalnych,

        zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

        części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe,

        zakupu pojazdu na potrzeby towarowego transportu drogowego, w ramach kodu PKD 49.41.Z.

 
8.Forma i wysokość pomocy ?

        Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

        Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych.

        Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek[3] na realizację operacji.

        określając – we wniosku o przyznanie pomocy – kwotę pomocy, Wnioskodawca powinien pamiętać, iż wartość wnioskowanej kwoty pomocy nie może spowodować przekroczenia ogólnego limitu pomocy de minimis[4]

        Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego Beneficjenta, z tym, że:

 • 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
 • 200 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
 • 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.12

 

 

Liczbę przewidzianych do utworzenia miejsc pracy podaje się w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, przy czym ich utworzenie musi być uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

 

Dopuszczalne jest zatrudnianie pracowników na etaty cząstkowe np. na ½ etatu. W takim przypadku zakres rzeczowy operacji będzie musiał być jednak adekwatny do ilości tworzonych etatów (pełnych), a nie do ilości zatrudnianych osób, co oznacza, iż np. przy 6 osobach zatrudnionych na ½ etatu można będzie uzyskać wsparcie na stworzenie 3 stanowisk pracy, gdyż faktycznie zostaną utworzone 3 pełne etaty.

 

Wzrost zatrudnienia liczony jest od momentu bazowego, za który przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczony na podstawie:

– średniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub

– danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

 

 


[1] Jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883, z późn. zm.) oraz w dokumentach programowych. Okres referencyjny przyjęty w omawianym działaniu do ustalania statusu przedsiębiorcy określa się na koniec każdego zamkniętego roku obrachunkowego, poczynając od pierwszego zamkniętego roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, aż do momentu utrwalenia się którejś z wielkości przedsiębiorstwa, tj. do dwóch kolejnych lat tej samej wielkości przedsiębiorstwa. Jeżeli byłaby to wielkość inna, niż mikroprzedsiębiorstwo, wówczas podmiot nie spełniałby kryterium ubiegania się o pomoc. (Szczegółowe informacje dotyczące ustalania „statusu mikroprzedsiębiorcy” znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla omawianego działania, dostępnej na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty” www.kraina-nafty.pl

 

[2] Wykluczeniu ze wsparcia w ramach tego samego działania w danym i następnym roku kalendarzowym podlega Wnioskodawca / Beneficjent, w przypadku którego w trakcie procesu przyznawania i wypłacania pomocy stwierdzi się umyślne złożenie fałszywego oświadczenia.

 

[3] W przypadku ubiegania się o zaliczkę należy zaznaczyć odpowiednie „pole” w formularzu wniosku o przyznanie pomocy dla działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% kwoty przyznanej pomocy. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki. Gwarancja taka powinna wystawioną na czas określony, tj. powinna obejmować okres o co najmniej 4 miesiące dłuższy od planowanego terminu zakończenia realizacji operacji, rozumianego jako termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. Wnioskodawca powinien ją przedstawić do dnia podpisania umowy z ARiMR.

 

[4]Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami maksymalna wartość pomocy publicznej (wraz z wnioskowaną), wobec której stosowana jest zasada de minimis, nie może przekroczyć 200 tys. euro, a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego (niezależnie od tego, czy ubiegają się o wsparcie na działalność związaną z sektorem transportu drogowego, czy też nie) – 100 tys. euro, w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe. Okres ten ocenia się w sposób ciągły, tzn. dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis ustala się łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.