Projekty współpracy

Projekty współpracy

 

Cel działania:

W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zawartych w LSR lub nie uwzględnionych w niej, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.

 

Beneficjent pomocy:
Lokalne grupy działania

 

Indykatywna wartość wydatków publicznych:
Wydatki publiczne: 15 000 000 EUR