SPPW – Konkurs fotograficzny

SPPW – Konkurs fotograficzny

SPPW – Konkurs fotograficzny
„SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. Prace można zgłaszać do 14 sierpnia 2015 r.

Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji.

Celem Konkursu jest:

 • przedstawienie efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • promowanie projektów realizowanych w ramach SPPW;
 • zwiększenie zainteresowania tematyką SPPW oraz jego wpływem na rozwój obszarów, które dofinansuje;
 • zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu realizowanych projektów;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku SPPW, w tym upowszechnienie informacji o SPPW poprzez popularyzację prac konkursowych (tj. zamieszczenie fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na stronach internetowych, profilach zamieszczonych na portalach społecznościowych, prezentowanie fotografii na wystawach w kraju i poza jego obszarem oraz wykorzystanie w filmach promocyjnych).
 • Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, posiadających stałe miejsce zamieszkania w Polsce, pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Prace konkursowe powinny spełniać następujące kryteria:

 • w sposób interesujący, oryginalny i pomysłowy przedstawiać projekty zrealizowane lub realizowane w ramach I i II Priorytetu SPPW;
 • uwzględniać pozytywny przekaz tematu;
 • uwzględniać wymagania techniczne, tj. powinny być przesłane w wersji cyfrowej – format JPG/TIF o wymiarze dłuższego boku maksymalnie 1000 pikseli.
 • Konkurs jest realizowanych w ramach trzech odrębnych kategorii tematycznych, tj.:
 • Rozwój regionalny,
 • Środowisko,
 • Infrastruktura i bezpieczeństwo.

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie oraz które zostały wykonane najwcześniej w dniu ogłoszenia Konkursu.

Nagrody

W ramach każdej kategorii tematycznej każde miejsce może być przyznane tylko jednej pracy.

 • Za zajęcie I miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł brutto.
 • Za zajęcia II miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł brutto.
 • Za zajęcia III miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto.

Wartość nagrody zostanie wypłacona po pomniejszeniu o należny podatek, który zostanie odprowadzony przez Organizatora Konkursu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.

Zgłoszenia na Konkurs dokonuje się poprzez przesłanie prac konkursowych zgodnych z tematyką Konkursu w wersji cyfrowej – format JPG/TIF, wymiary: dłuższy bok maksymalnie 1000 pikseli na adres poczty e-mail konkurs.fotograficzny.sppw@cppc.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs fotograficzny SPPW” lub poprzez dostarczenie w postaci płyty CD/DVD pocztą, przesyłką kurierską bądź osobiście do:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Departament Programów Europejskich
Wydział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2
01-150 Warszawa, ul. Syreny 23
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny SPPW”

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora prac w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej (min. 2000×3000 pikseli).

Zgłaszane zdjęcie/a (wymagania techniczne odnośnie zdjęć znajdują się w Regulamin Konkursu) powinno/y dotyczyć jednego bądź wszystkich trzech obszarów tematycznych realizowanych w ramach SPPW Priorytet I i II. Lista projektów dostępna jest w Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursowego.

Należy wypełnić i podpisać Formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go razem ze zgłaszanymi fotografiami.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Prace do konkursu można zgłaszać w terminie do 14 sierpnia 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 10 września 2015 r.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora Konkursu www.cppc.gov.pl oraz na profilu Konkursu umieszczonym na portalu społecznościowym Facebook w przeciągu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników, publiczna prezentacja nagrodzonych prac oraz wręczenie decyzji o przyznaniu nagród nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.

Konkurs fotograficzny współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.