Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

Statut
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

Tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2010 r.
 

§ 1

1.Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania o nazwie "KRAINA NAFTY", zwana dalej Stowarzyszeniem jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu:
1)opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
2)podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
3)upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,
4)propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
5)promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,
6)udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
7)działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i produktów regionalnych,
8)wspieranie rozwoju obszarów uzdrowiskowych,
9)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania Stowarzyszenia.

§ 2

1.Stowarzyszenie obejmuje obszar gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejsce Piastowe.
3.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
4.Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze gmin, z których pochodzą członkowie. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1)Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm),
2)Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r.),
3)Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE z 21.10.2005 r. str. 1),
4)niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR i w zakresie określonym w statucie. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 1 ust. 2 pkt 1-9 w szczególności poprzez:
1)opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
2)rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia,
3)prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją LSR,
4)współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenie na poziomie krajowym i międzynarodowym,
5)upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
6)informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu m.in. strona WWW, ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia w sprawie wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
7)ustalanie zgodności projektów z założeniami LSR,
8)dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przeznaczanych Stowarzyszeniu na realizację LSR w ramach działania 4.1 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
9)prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w przepisach PROW oraz niniejszym statutem,
10)organizowanie i finansowanie:
a)przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym,
b)imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
c)działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej.
11)aplikowanie o środki finansowe w ramach innych dostępnych źródeł finansowania.

§ 6

Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków  oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno – prawnej.

§ 7

Członkiem Stowarzyszenia może być:
1)osoba fizyczna która:
a.spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach,
b.działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania,
c.złoży pisemną deklarację członkowską.
2)osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
a.deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
b.deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
c.wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.

§ 8

1.Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2.Członkowie założyciele opłacają pierwszą składkę w terminie trzech miesięcy od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3.W przypadku nowych członków Stowarzyszenia obowiązani oni są opłacić składkę roczną w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków.
4.Każdą kolejną składkę roczną członkowie Stowarzyszenia opłacają do dnia 31 marca każdego roku.

§ 9

1.Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1)propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2)brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
3)przestrzegać postanowień Statutu,
4)opłacać terminowo składki członkowskie,
5)dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.
2.Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1)wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2)składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3)brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i kulturalnym,
4)wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 10

Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek:
1)złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
2)złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
3)wykluczenia przez Zarząd:
a.za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b.z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c.za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące od dnia wymagalności,
4)śmierci osoby fizycznej, a w przypadku osoby prawnej utraty osobowości prawnej.

§ 11

Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 12

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie Członków,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna,
4)Rada.
2.Członek Rady nie może być zatrudniony w Biurze LGD i nie może pełnić funkcji w żadnym innym organie Stowarzyszenia, w szczególności nie może być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3.Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.

§ 13

1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2.Na wniosek członka Stowarzyszenia złożonego na Walnym Zebraniu Członków lub posiedzeniu Rady każde głosowanie może być przeprowadzone w trybie tajnym, po przegłosowaniu.

§ 14

1.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Wraz  z zawiadomieniem przesyłane są projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opinią radcy prawnego oraz inne materiały.
1a. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uzupełnienie porządku obrad na początku Walnego Zebrania. Zmiana porządku obrad wymaga bezwzględnej większości głosów.
2.W wyjątkowych sytuacjach Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd na wniosek co najmniej dziesięciu członków lub przez Komisję Rewizyjną, bez zachowania terminu. Za skuteczne, uznaje się powiadomienie w sposób określony w ust. 1, a także poinformowanie telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
3.W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania zwołanego  w trybach określonych w ust. 1 i 2, prowadzący obrady wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków po 30 minutach po pierwszym terminie. Do podjęcia uchwał na takim Walnym Zebraniu wystarczy zwykła większość głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
4.W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2)wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)udzielanie absolutorium Zarządowi,
4)zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
5)uchwalanie zmian Statutu,
6)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
7)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków i wykluczenia ze Stowarzyszenia,
8)podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11)przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady i Zarządu,
12)decydowanie o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,
13)ustalenie wysokości diety dla członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
14)zatwierdzenie wysokości składek członkowskich,
15)ustalanie limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR i innych programów zgodnie z § 16 ust 7.
16)podejmowanie uchwał w innych sprawach”.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia.
8.Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
9.Protokół z Walnego Zebrania sporządza się w terminie do 30 dni od zakończenia zebrania i udostępnia się członkom w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w biurze LGD. Uwagi do protokołu można zgłaszać w formie papierowej lub elektronicznej w terminie  60 dni od zakończenia zebrania. Protokół i zgłoszone do niego uwagi przyjmuje kolejne najbliższe Walne Zebranie w formie głosowania.”

§ 15

1.Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
2.Rada liczy dziesięciu członków z zastrzeżeniem ust. 3.
3.W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, w proporcjach wynikających ze składu członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet.
5.Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21.10.2005r. str. 1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wybór tych operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
6.Od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru Wnioskodawcy przysługuje odwołanie kierowane bezpośrednio do Rady, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomień o negatywnym wyniku oceny operacji. Odwołanie powinno być złożone  osobiście w Biurze LGD. Rada rozpatruje odwołania w terminie 5 dni od upływu terminu ustalonego na wniesienie odwołania. Po upływie 5-dniowego terminu Biuro LGD informuje Wnioskodawców o ostatecznej decyzji Rady.
7.Tryb funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady stanowiący załącznik do LSR.

§ 16

1.Zarząd składa się z 5 osób w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2.Do kompetencji Zarządu należy:
1)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)Przyznawania Radzie wynagrodzenia za ocenę i wybór operacji,
3)przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
4)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
6)zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7)proponowanie wysokości składek członkowskich,
8)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
9)Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Zarządu za ostatni rok obrachunkowy i za okresy pomiędzy WZC,
10)sporządzanie planów finansowych i planów pracy Stowarzyszenia,
11)powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
12)ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
13)ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
14)koordynowanie prac związanych z opracowaniem LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
15)przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW,
16)realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW, przyjmowanie projektów i przedkładanie Radzie, która dokona wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
17)opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków z innych programów pomocowych na realizację celów,
18)wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER PROW.
3.Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
Jeżeli wysokość zobowiązań w skali roku kalendarzowego przekroczy łącznie sto tysięcy zł  do ich zaciągnięcia wymagana jest zgoda WZC wyrażona w formie uchwały
4.Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów głos rozstrzygający ma Prezes.
5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
6.Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
7.Członkowie Zarządu w związku z realizacją przez Stowarzyszenie LSR i innych programów mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach określonych w realizowanych programach oraz odrębnych przepisach.
8.Tryb funkcjonowania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków

§ 17

1.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i trzech Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2)składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3)występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4)dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5)występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
6)wystąpienie o zwołanie posiedzenia Zarządu.
5.Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji.
6.Tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

§ 19

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 20

1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 9/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” z dnia 9 kwietnia 2010 r.