szkolenie dotyczące „Małych Projektów”

szkolenie dotyczące „Małych Projektów”

Od 14 listopada do 12 grudnia br. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych Projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

W związku z powyższym 8 listopada 2011 r.w siedzibie LGD „Kraina Nafty” odbyło się szkolenie dotyczące „Małych Projektów”.

Udział w szkoleniu pozwolił uczestnikom zdobyć i poszerzyć praktyczną wiedzę na temat projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz zróżnicowania działalności gospodarczej.

 

Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące celu i zakresu działania, rodzaj beneficjentów – kto może ubiegać się o środki, zakres pomocy, koszty kwalifikowalne, kryteria dostępu, forma i wysokość pomocy, etc. Ogromnym polem do dyskusji okazał się zakres pomocy.  

 

Szkolenie było okazją do spotkania i wymiany wzajemnych doświadczeń istniejących na obszarze „Kraina Nafty” organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, GOK-ów oraz lokalnych liderów.