„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – ogłoszenie

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – ogłoszenie

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

za pośrednictwem

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”

działającej na terenie gmin:

Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe

 

w rozwinięciu szczegóły, załączniki i dokumenty

 

 

Termin składania wniosków:

Od  2  do  30  listopada 2011 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14,
w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek i środa w godzinach 10:00 – 17:00,

wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku:

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionymna stronach internetowych:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl

2.       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwapod adresem:www.arimr.gov.pl

3.       Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

 

Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji, w tym kryteriów uzasadniających realizację operacji
w ramach LSR oraz wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, określone
w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl

2.       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:www.arimr.gov.pl

3.       Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

 

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboruwynosi:

835 000 zł.(słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

Operacja kwalifikuje się do dofinansowania, jeśli jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym LSR oraz w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów uzyskała co najmniej 50% punktów
z maksymalnej ilości punktów oraz spełnia kryteria 4 i 6 uzasadniające realizację operacji w ramach LSR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce Piastowe oraz pod nr telefonu 13 44 07 043.

 

Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów

 

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy  – wersja nieedytowalna

Instrukcje

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ