Zaproszenie

Zaproszenie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Rzeszowie zaprasza do udziału w Projekcie „Nauka i doświadczenie dla biznesu” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Priorytet 1. „Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego”, Działanie 1.1. „Lepsze warunki dla przedsiębiorczości”.

Głównym celem Projektu jest poprawa warunków rozwoju biznesu i kooperacji MŚP z obszaru 3 regionów objętych projektem przyczyniająca się do rozwoju społeczno – gospodarczego podregionu krośnieńsko – przemyskiego w Polsce, obwodu lwowskiego na Ukrainie oraz obwodu grodzieńskiego na Białorusi.

Projekt przyczyni się do zacieśnienia istniejących i tworzenia nowych kontaktów partnerskich pomiędzy przedsiębiorcami z sektora MśP poprzez pogłębienie swojej świadomości dotyczącej korzyści integracyjnych i bliskiej współpracy w ramach strefy przygranicznej 3 krajów: Polski, Białorusi i Ukrainy.

Projekt kierujemy w szczególności do:

ü  przedsiębiorców z sektora MŚP (w tym właścicieli firm, osoby zarządzające i pracownicy przedsiębiorstw),
ü  instytucji zajmujących się wsparciem przedsiębiorstw z sektora MŚP: uczelni, stowarzyszeń, samorządów a także innych organizacji, które odnoszą się do kwestii wspierania MŚP.

Wsparciem zostanie objęte 450 przedsiębiorców i 30 instytucji otoczenia biznesu
z podregionów: krośnieńsko – przemyskiego, lwowskiego i grodzieńskiego.             

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!!!             

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zalogowanie się na portalu internetowym www.cooperation-pl-by-ua.com
Na portalu internetowym zamieszczone są również informacje na temat wsparcia, które oferujemy w ramach projektu.

W załączeniu  ulotka z informacjami. – LINK