Zapytanie ofertowe nr 1/PO KL 7.4/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/PO KL 7.4/2013

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty"

ogłasza nabór na doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej w ramach realizacji projektu pt. „Przepis na pracę"

 

realizowanego w ramach konkursu nr 25/POKL/7.4/2012

Priorytet VII POKL Działanie nr 7.4

Numer indentyfikacyjny KSI: WND-POKL07.04.00-18-078/13

 

I.     Opis przedmiotu zamówienia

 

·         Adresaci szkolenia:

Absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iwoniczu-Zdroju

 

·         Tematyka warsztatów:

Aktualna sytuacja na rynku pracy, metody skutecznego poszukiwania pracy, prawidłowe tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, równość kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, nowoczesne podejście do wyboru zawodu.

·         Cel warsztatów:

Zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy

 

·         Informacje techniczne:

Liczba osób na warsztatach: 10 osób (8K, 2M)

Liczba dni szkoleniowych: 6 (30 h) maksymalnie 5 godzin dziennie

Termin realizacji szkolenia: październik 2013 r.

Miejsce realizacji szkolenia: warsztaty wyjazdowe, województwo podkarpackie, powiat krośnieński. Szczegółowy termin i miejsce zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji.  

 

·         Oferent zapewnia:

–       opracowanie wzorów materiałów szkoleniowych dla uczestników warsztatów;

–       opracowanie programu warsztatów;

–       opracowania testu badania poznanych metod;

–       przeprowadzenie szkolenia w sposób profesjonalny.

 

·         Szczegółowe warunki zamówienia

–       podczas warsztatów zostaną wypełnione ankiety ewaluacyjne przez uczestników. Po warsztatach – ankiety badające poziom satysfakcji z warsztatów;

–       oferent warsztatów powinien przygotować raport, będący pisemnym podsumowaniem testów i ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników. Raport powinien zawierać także zwięzłą informację o przebiegu warsztatów oraz wskazówki rozwojowe doradcy dla uczestników warsztatów.

–       wkład do teczki szkoleniowej zawierający kompletne materiały szkoleniowe (zaakceptowane przez Zamawiającego), program szkolenia i harmonogram szkolenia dostarcza LGD „Kraina Nafty“ na miejsce szkolenia. Wzory materiałów szkoleniowych Oferent dostarcza Zamawiającemu drogą elektroniczną przed rozpoczęciem warsztatów.

–       zamawiający zapewnia salę szkoleniowa wraz z wyposażeniem (flipchart, pisaki, ekran), catering, oraz dowóz osób na warsztaty.

 

II.Kryteria oceny i wyboru oferty:

 

Kryterium finansowe – cena 100%

 

III.   Niezbędne wymagania doradcy zawodowego:

 

1.                  Wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego;

2.                  Znajomość problematyki rynku pracy;

3.                  Wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego;

4.                  Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy;

5.                  Posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego;

6.                  Znajomość podstaw prawa pracy;

7.                  Znajomość obowiązujących procedur administracyjnych;

8.                  Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;

9.                  Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

10.           Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

11.           Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

IV. Forma zatrudnienia – umowa cywilno-prawna

 

V. Wymagane dokumenty:

 

1.        CV;

2.        List motywacyjny;

3.        Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w realizacji projektów;

4.        Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5.        Oferta (załącznik nr 1).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 11.10.2013  r. do godz. 15:00, pod adresem:

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty", 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14.

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na doradcę zawodowego w projekcie pn. „Przepis na pracę – warsztaty"

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Biura LGD), nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu -13 44 07 043.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty" oraz na tablicach informacyjnych biura LGD po zakończeniu procedury naboru.

 

LGD „Kraina Nafty“ zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zapytania ofertowego i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

LGD „Kraina Nafty“  jest uprawniona do wezwania Oferenta do uzupełniania oświadczeń lub dokumentów.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr   1 PO KL 7.4 2013.doc

 

Janina Gołąbek

Prezes LGD „Kraina Nafty”