Zapytanie ofertowe nr 2/ PO KL 7.4/2013

Zapytanie ofertowe nr 2/ PO KL 7.4/2013

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty"

 

ogłasza nabór na doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pt. „Przepis na pracę"

 

realizowanego w ramach konkursu nr 25/POKL/7.4/2012

Priorytet VII POKL Działanie nr 7.4

Numer indentyfikacyjny KSI: WND-POKL07.04.00-18-078/13

 

I.     Opis przedmiotu zamówienia

 

·         Adresaci szkolenia:

Absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iwoniczu-Zdroju

 

·         Cel konsultacji:

Zwiększenie umiejętności określania własnych predyspozycji i wyznaczania ścieżki zawodowej.

 

·         Informacje techniczne:

Liczba osób objętych indywidualnymi konsultacjami: 10 osób (8K, 2M)

Liczba godzin konsultacji: 40 w ciągu 5 dni (po 4 godziny dla każdego z uczestników)

Termin realizacji konsultacji: październik 2013 r.

Miejsce realizacji konsultacji: województwo podkarpackie, powiat krośnieński. Szczegółowy termin i miejsce zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji. 

 

·         Obowiązki doradcy zawodowego:

–       udział przy rozmowie rekrutacyjnej

–       opracowanie indywidualnych planów działania dla uczestnika na podstawie odbytych indywidualnych konsultacji;

–       przeprowadzenie doradztwa zawodowego w sposób profesjonalny.

 

II.Kryteria oceny i wyboru oferty:

 

Kryterium finansowe – cena 100%

 

III.   Niezbędne wymagania doradcy zawodowego:

 

1.                  Wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego;

2.                  Znajomość problematyki rynku pracy;

3.                  Wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego;

4.                  Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy;

5.                  Posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego;

6.                  Znajomość podstaw prawa pracy;

7.                  Znajomość obowiązujących procedur administracyjnych;

8.                  Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;

9.                  Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

10.           Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

11.           Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

IV. Forma zatrudnienia – umowa cywilno-prawna

 

V. Wymagane dokumenty:

 

1.        CV;

2.        List motywacyjny;

3.        Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w realizacji projektów;

4.        Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5.        Oferta (załącznik nr 1).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 07.10.2013  r. do godz. 15:00,pod adresem:

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty", 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14.

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na doradcę zawodowego w projekcie pn. „Przepis na pracę" – indywidualne konsultacje

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Biura LGD), nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu -13 44 07 043.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty" oraz na tablicach informacyjnych biura LGD po zakończeniu procedury naboru.

 

LGD „Kraina Nafty“ zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zapytania ofertowego i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

LGD „Kraina Nafty“  jest uprawniona do wezwania Oferenta do uzupełniania oświadczeń lub dokumentów.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 PO KL 7_4 2013.doc

Janina Gołąbek

Prezes LGD „Kraina Nafty”