Archiwum: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

Archiwum: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

naglo

Data publikacji: 21.02.2023 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
 informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Termin składania wniosków: od 8 do 22 marca 2023 r.

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 3. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (wniosek). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 4. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 5. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 6. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera nazwę LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku; indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.
 7. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.
 8. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

Zakres tematyczny naboru dotyczy – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Podniesienie jakości życia na obszarze LGD „Kraina Nafty”
Cel szczegółowy 2.1 Poprawa stanu infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej
i kulturalnej)
Przedsięwzięcie 2.1.1 Przestrzeń publiczna i baza turystyczna LGD „Kraina Nafty”
Wskaźniki produktu:

 • Liczba nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej) – 4 szt. /obiekty

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Intensywność wsparcia:

 • nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku innych podmiotów.
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, a także formą i intensywnością wsparcia określoną w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020 (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o naborze).
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/ Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, kulturowa/ Zasady i warunki przyznania pomocy.

 1. Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji tj. wstępnej oceny operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 2. Przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, operacja uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danej operacji, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby mogła być przyznana pomoc w wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla danego zakresu.
 3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, kulturowa wynosi 18 punktów. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów
  5,4 pkt.
 4. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 5. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku przez Beneficjenta w Biurze LGD „Kraina Nafty”.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, kulturowa/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 135 500 Euro, słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset Euro; co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 542 000,00 zł.

 1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
 3. Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 4. Doświadczenie w realizacji projektów  załącznik nr 1a do niniejszego ogłoszenia.
 5. Inne załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów np. związane z innowacyjnością lub ochroną środowiska, o ile dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Procedurę oceny
i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji, udostępniono w zakładce Nabór wniosków / Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, kulturowa oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dokumenty aplikacyjne:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Dokumentacja LGD

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, 725 995 723, 725 999 721 e-mail: biuro@kraina-nafty.pl